Quiz

CuteSugilite avatar
CuteSugilite
·

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Jakie znaczenie ma słowo 'biblia'?

Na ile części dzieli się Biblia?

Od którego wieku przekazywany jest ustnie Stary Testament?

Ile ksiąg ma Stary Testament?

Kiedy został dokonany przekład siedemdziesięciu (Septuaginta)?

W jakich językach został zapisany Stary Testament?

Kto przetłumaczył Biblię na łacinę?

Co oznacza słowo 'testament'?

Description

Quiz: Test wiedzy o Biblii. Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż quiz!

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser