What is Rechtssociologie

TenderPalladium avatar
TenderPalladium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

32 Questions

Hoe beschouwen juristen het recht volgens de tekst?

Als het geheel van regels die neerslag vinden in de bronnen van het recht

Wat is het verschil tussen 'recht in de boeken' en 'recht in actie' volgens de tekst?

Recht in de boeken gaat over juristen die rechtsbronnen interpreteren, terwijl recht in actie gaat over het functioneren van juridische instellingen en personen in de maatschappij.

Wat is de definitie van rechtssociologie volgens de tekst?

Een empirische discipline waarin het recht wordt opgevat als een sociaal verschijnsel, als product van menselijke interactie

Hoe refereren filosofen naar recht volgens de tekst?

Als een ideaalbeeld als systeem van waarden en principes die het sociale leven moeten structureren

Hoe beschouwen sociologen 'recht' volgens de tekst?

(Nauw) als het geheel van collectieve gedragingen en normen die het sociale leven structureren

Hoe kan 'recht' worden bestudeerd volgens de tekst?

Door te onderzoeken hoe wetten, gewoonten, etc. neerslag vinden in de rechtspraktijk

Wat wordt bedoeld met 'sociale productie van het recht'?

De invloed van de samenleving op het recht

Wat zijn voorbeelden van interne bronnen van het recht?

Wetgeving, rechtspraak, doctrine

Wat wordt bedoeld met 'maatschappelijke bronnen van recht'?

Politieke machtsverhoudingen, economisch-technologische ontwikkelingen, juridische professionals, rechtsopvattingen burgers

Wat is volgens realisten de betekenis van recht?

Wat rechters doen in de praktijk

Wat ondergaat ingrijpende veranderingen volgens de tekst?

Advocatuur

Welke factor is sterk bepalend voor de inrichting van het rechtssysteem?

Economisch-technologische ontwikkelingen

Welke bronnen behoren tot de interne bronnen van het recht?

Wetgeving, rechtspraak, doctrine

'Rechtsvormers + regeltoepassers bij overheid' verwijst naar welke groep?

Ambtenaren

'Wat is in belangrijke mate het product van de bestaande politieke besluitvormingsprocessen in een land?' - Wat wordt bedoeld?

(Internationale) politiek

'Het beroep verzakelijkt, mede onder invloed van de internationalisering van het rechtsverkeer.' - Over welk beroep gaat deze uitspraak?

(Internationale) advocatuur

Wat is de focus van rechtssociologie volgens de tekst?

Het recht als een sociaal verschijnsel, als product van menselijke interactie

Wat wordt bedoeld met 'recht in actie' volgens de tekst?

Het functioneren van juridische instituties in de maatschappij, structuren en personen van het recht en de praktijk

Wat is volgens sociologen 'recht'?

Het geheel van collectieve gedragingen en normen die het sociale leven structureren

Wat is de definitie van recht volgens filosofen volgens de tekst?

Een ideaalbeeld als systeem van waarden en principes die het sociale leven moeten structureren

Wat wordt verstaan onder 'law in the books'?

Juristen die puzzels oplossen volgens de rechtsbronnen

Wat wordt bedoeld met 'recht' volgens juristen volgens de tekst?

Het geldend recht zoals vastgelegd in de rechtsbronnen

Wat wordt bedoeld met 'politieke machtsverhoudingen' in relatie tot de sociale productie van het recht?

Het recht wordt voornamelijk beïnvloed door politieke partijen en ambtenaren.

Welke factor is sterk bepalend voor de inrichting van het rechtssysteem volgens de tekst?

Economisch-technologische ontwikkelingen

Wat wordt bedoeld met 'rechtsvormers + regeltoepassers bij overheid' volgens de tekst?

Ambtenaren die betrokken zijn bij wetgeving en regeltoepassing.

Hoe refereren realisten naar recht volgens de tekst?

Recht is wat rechters doen in de praktijk.

Wat ondergaat ingrijpende veranderingen volgens de tekst?

De maatschappelijke bronnen van het recht

Wat wordt bedoeld met 'sociale werking' in relatie tot de totstandkoming en de effecten van het recht volgens de tekst?

De invloed van het recht op de samenleving.

'Het beroep verzakelijkt, mede onder invloed van de internationalisering van het rechtsverkeer.' - Over welk beroep gaat deze uitspraak?

'Juridische professionals'

'Wat is volgens realisten de betekenis van recht?' - Wat wordt bedoeld?

'Abstracte wetten krijgen pas betekenis in hun toepassing door rechters.'

'Wat zijn voorbeelden van interne bronnen van het recht?' - Welke bronnen behoren hiertoe volgens de tekst?

'Wetgeving' en 'rechtspraak'

'Wat is volgens in belangrijke mate het product van politieke besluitvormingsprocessen in een land?' - Wat wordt bedoeld?

'Het recht'

Learn about the concept of rechtssociologie, including the definition of recht according to jurists, philosophers, and sociologists.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser