Wetlands and Swampy Areas Quiz

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Quines zones tindran la consideració de zones humides, segons el text?

Quina normativa s'aplicarà a les zones amb valors ecològics mereixedors d'una protecció especial?

Què requerirà qualsevol activitat que afecti les zones humides, segons el text?

Què inclourà l'inventari de les zones humides realitzat per les Administracions hidràuliques competents?

Què s'entén en particular compreses dins la consideració de zones humides?

En quins casos es consideraran els marges de les aigües i les terres limítrofes com a zones humides?

Què es requereix per a les obres, activitats i aprofitaments que pretenguin realitzar-se a la zona de les zones humides segons el text legal citat?

Quines accions o omissions constitueixen infraccions administratives lleus en relació amb el domini públic hidràulic?

Quin és el límit de valoració dels danys als béns del domini públic hidràulic que determina si una acció o omissió constitueix una infracció administrativa lleu?

En quin cas l'incompliment de les condicions imposades a les concessions i autoritzacions administratives constitueix una infracció administrativa lleu segons el text legal citat?

Quina és la conseqüència d'executar sense autorització administrativa obres, treballs, sembres o plantacions a les vies públiques o a les zones subjectes a algun tipus de limitació en el seu ús segons el text legal citat?

Quin tipus d'accions contràries al règim de protecció de les reserves hidrològiques es consideren infraccions administratives menys greus segons el text legal citat?

Què es considera una infracció administrativa greu o molt greu segons el text refós de la Llei d'aigües?

Què es considera una infracció administrativa menys greu segons el text refós de la Llei d'aigües?

Quina és la competència per imposar sancions en cas d'infraccions lleus i menys greus segons el text refós de la Llei d'aigües?

Què es considera una conducta infractora d'infraccions administratives menys greus segons el text refós de la Llei d'aigües?

Quina és la valoració dels danys per al domini públic hidràulic que determina una infracció administrativa menys greu segons el text refós de la Llei d'aigües?

Quina és la competència per imposar multes per infraccions molt greus segons el text refós de la Llei d'aigües?

Quin és el procediment sancionador per les infraccions lleus i menys greus segons el text refós de la Llei d'aigües?

Quins són els límits monetaris que poden determinar una infracció administrativa greu segons el text refós de la Llei d'aigües?

Description

Test your knowledge about wetlands, including swamps, marshes, and artificially created areas, and their classification as wetlands. Explore the characteristics of wetlands, such as permanent or temporary waters, freshwater, brackish, or saline waters, and natural or artificial wetlands.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser