VPS Balkum शिक्षक वर्गांसाठी डोनट ग्राफची भावनांची ती

OrderlyGlacier avatar
By OrderlyGlacier

Quiz

Flashcards

5 Questions

क्रोध ही कोणत्या भावनेची प्रमाणे आहे?

क्रोध ह्या व्यक्तिमत्त्यात कोणत्या भावनेची प्रमाणे असते?

क्रोधाच्या व्यक्तिमत्त्यात कोणत्या भावनेची प्रमाणे जास्त असते?

क्रोध ह्या व्यक्तिमत्त्यात कोणत्या वैशिष्ट्याची प्रमाणे असते?

क्रोध ह्या व्यक्तिमत्त्यात कोणत्या वागणूकी तील ठळक वैगु असते?

Description

या VPS Balkum सर्व शिक्षक वर्गासाठी आहे एक डोनट ग्राफ आतील भावनांची तीव्रता दर्शविणारा क्विझ. या क्विझमध्य

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Anger Management
25 questions
Anger Management
UnboundJudgment2019 avatar
UnboundJudgment2019
Anger Management Strategies Quiz
6 questions