Vergi Konuları ve KDV İşlemleri Quiz

FavoredSalmon2755 avatar
FavoredSalmon2755
·

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmayan işlemler hangi verginin konusuna girmez?

Katma Değer Vergisi

Hangi durum işlemlerin vergilendirilmeye mani teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır?

İşlemleri yapan kişilerin hukuki statüsü

Hangi durumlar KDV'ye tabi işlemleri istisna etmemektedir?

Kurumlar vergisinden muaf tutulan kişilerin işlemleri

Hangi durumlar vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır?

İkametgâhı Türkiye'de olmayan kişilerin işlemleri

Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler ______’nin konusuna giren işlemler, 3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılmış olup, mal teslimi veya hizmet ifalarının verginin konusuna girebilmesi için, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmış olmaları veya aynı maddede belirtildiği üzere, “diğer” faaliyetler kapsamında yapılmaları gerekir. İthalatta ise prensip olarak her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir. Ayrıca maddenin üçüncü fıkrasında; - Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, - Bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin, - Türk tabiiyetinde bulunup bulunmamalarının, - İkametgâhı veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmamasının, işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre dar mükellef, tam mükellef, özel, resmi ayrımı yapılmaksızın, işlemin Türkiye'de yapılması şartıyla, söz konusu işlemleri kim yaparsa yapsın vergilendirilir. Ayrıca diğer vergi kanunlarındaki muafiyet ve istisnalar bu Kanuna göre geçerli değildir. Örneğin; kurumlar vergisinden muaf tutulan herhangi bir kişi veya kuruluş, ______’ye tabi bir işlem yapmışsa, işlemin 3065 sayılı Kanuna göre istisna edilmemiş olması şartıyla vergilendirilir.

KDV

İthalatta ise prensip olarak her türlü mal ve hizmet ithali vergiye ______

tabidir

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, - Bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin, - Türk tabiiyetinde bulunup bulunmamalarının, - İkametgâhı veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmamasının, işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hükme ______

bağlanmıştır

Örneğin; kurumlar vergisinden muaf tutulan herhangi bir kişi veya kuruluş, KDV’ye tabi bir işlem yapmışsa, işlemin 3065 sayılı Kanuna göre istisna edilmemiş olması şartıyla ______

vergilendirilir

Ayrıca diğer vergi kanunlarındaki muafiyet ve istisnalar bu Kanuna göre ______

geçerli değildir

Bu quiz, vergi konularını ve KDV'nin giren işlemleri içeren 3065 sayılı Kanunun 1. maddesi hakkında temel bilgilere odaklanmaktadır. Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan işlemlerin vergi konusuna girmesi gerekliliği ve ithalatın vergiye tabi olma prensipleri gibi konuları kapsamaktadır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser