Venituri şi concepte economice - W.Petty, fiziocraţi şi John Low

FasterCaricature avatar
FasterCaricature
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Care a fost calea de îmbogățire practicată de Anglia pe parcursul mercantilismului? În perioada mercantilistă Anglia a susținut îmbogățirea prin ______.

comerț

Care a fost opinia lui Josiah Child cu privire la rata scăzută a dobânzii? Afirmă că prosperitatea unei naţiuni impune o rată a dobânzii cât mai scăzută şi salarii cât mai ______.

mari

Cine a fost mercantilistul de seamă a Germaniei și care este contribuția acestuia pentru teoria și practica economică? Kaspar KLOCK- a introdus impozitul progresiv, iar această formă de impozitare se practică și în ______.

prezent

Cine este considerat părintele contabilității și care sunt conceptele introduse de acesta în teoria economică? Luca ______-

PACIOLI

Care au fost cele 2 scopuri contradictorii urmărite de mercantilistul spaniol?e ______; Elemente de sinteză(capitolul 2) 1.

preţioase

Testaţi-vă cunoştinţele despre veniturile din procesul de producţie conform concepţiilor lui W.Petty, fiziocraţilor şi John Low. Învaţaţi despre categoriile de venituri propuse de W.Petty, plusprodus conform teoriei fiziocrate şi concepţia lui John Low referitoare la şomaj şi inflaţie.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser