Quiz về Cristiano Ronaldo

FestiveLion avatar
By FestiveLion

Quiz

Flashcards

3 Questions

Cristiano Ronaldo sinh năm nào?

Cristiano Ronaldo đã giành Quả Bóng Vàng FIFA bao nhiêu lần?

Câu lạc bộ nào Cristiano Ronaldo gia nhập sau khi rời Real Madrid?

Description

Quiz về Cristiano Ronaldo - Trả lời các câu hỏi về ngày sinh, số lần giành Quả Bóng Vàng FIFA và câu lạc bộ mà siêu sao này gia nhập sau khi rời Real Madrid. Kiểm tra kiến thức của bạn về cầu thủ nổi tiếng này!

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This