विष्णु पुराणावर चाचणी

DeadCheapDevotion avatar
By DeadCheapDevotion

Quiz

Flashcards

5 Questions

विष्णु पुराणाने कोणाचं महत्त्व दाखवतं?

विष्णु पुराण कशा असतात?

विष्णु पुराणाने कोणाची महिमा केली आहे?

विष्णु पुराणाच्या आधारावर कुठल्या मतांनी त्याची सिद्धता केली आहे?

विष्णु पुराणाची स्थानिकता कशी आहे?

Description

विष्णु पुराणाचा विषय करणारा हा क्विझ आपल्याला पंचलक्षण आदानप्रदान विषयी सामान्य ज्ञान देणारा आहे. व

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Discover Viṣṇu's Names
3 questions
Discover Viṣṇu's Names
ReputableAbundance avatar
ReputableAbundance
India's Heritage and Culture Quiz
5 questions
Tamil Language and Culture Quiz
10 questions