Urban Planning History Quiz

ForemostLife avatar
By ForemostLife

Quiz

Flashcards

24 Questions

Aké boli zásady, ktoré sa snažili Nemci zhrnúť do niekoľkých bodov?

Ktorý návrh prestavby po veľkom požiari sa nerealizoval kvôli vyvlastňovaniu pozemkov?

Ktoré mesto dokázalo prijať nový systém regulovania výstavby po tsunami v 18. storočí?

Čo bol princípom plánu Paríža od Eugéne Haussmanna?

Čím sa R. Baumeister zaoberal v tomto období?

Prečo sa nerealizoval návrh územného plánu Londýna od Chrisophera Wrena?

Ktorý architekt presadzoval princípy urbánneho priestoru a nepravidelnej mestksej štruktúry?

Ktorý z prvkov nemal byť súčasťou plánovania miest podľa princípov Camilla Sittého?

Ktorý architekt sa podieľal na obrovskom regulačnom pláne Viedne v roku 1893?

Podľa ktorého architekta by mala infraštruktúra a hygienické požiadavky zahŕňať orientáciu na svetové strany, zeleň, šírku ulice a výšku zástavby?

Ktorý zásadný princíp plánovania miest bol presadzovaný architektom Camillom Sittém?

Ktorý z princípov nebol presadzovaný Camillom Sittém pri plánovaní miest?

Ktorý z architektov sa spojil s princípmi Camilla Sittého k racionálnej organizácii a rešpektovaniu morfológie pri stavbe miest?

Ktorá mapa bola inšpiráciou pre Camilla Sittého?

Jedným z prvých plánov je návrh územného plánu Londýna od Chrisophera Wrena z 18. storočia

Louis Napoleon presadzoval modernizáciu Paríža, inšpirovaný vzorom z

Hlavnou osou plánu Paríža od Eugéne Haussmanna bola

R. Baumeister bol najaktívnejší v období, kedy sa snažili zásady zhrnúť do niekoľkých bodov: 1. Vytýčenie dopravných trás, 2.

Búranie mestských hradieb sa uplatňovalo v mestách po celej Európe v

Architekt Camillo Sitte sa snažil, aby novo navrhované mesto bolo rovnako krásne ako ______ mestá

Pravidelné a nepravidelné prvky musia byť uplatňované spoločne pri stavbe miest podľa H. J. Stubbena, ktorý spojil princípy Camilla Sittého a Baumeistera do racionálnej organizácie, treba rešpektovať ______

Podľa architekta H. J. Stubbena by mala infraštruktúra a hygienické požiadavky zahŕňať orientáciu na svetové strany, zeleň, šírku ulice a výšku ______

Mapa Ríma od G. Nolliho bola inšpiráciou pre architekta Camilla Sittého pri plánovaní rozšírenia ______

C. Sitte presadzoval, že mestská štruktúra má byť ______, aby novo navrhované mesto bolo rovnako krásne ako historické mestá

Description

Test your knowledge of historical urban planning with this quiz. Explore famous urban planning proposals and their impact, including Christopher Wren's London plan and Eugéne Haussmanna's Paris plan.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Urban Planning
9 questions
Urban Planning
jwblackwell avatar
jwblackwell
Urban Planning Concepts Quiz
5 questions
Types of Urban Planning Quiz
10 questions
Urban Planning and Development Quiz
19 questions