quiz image

Spørsmål 71-80

PatriCliché avatar
PatriCliché
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Jobbkarakteristika-modeller

legger vekt på at motivasjon skyldes egenskaper ved selve jobben

__________betyr kontroll over og ansvar for egen arbeidssituasjon.

autonomi

Personlighetspsykologi er sentralt i forståelsen av organisasjonsatferd fordi den

viser hvordan man kan kombinere personlighet og type jobb på en hensiktsmessig måte

Begrepet «personlighet» benyttes for å karakterisere

en persons karakteristiske måte å tenke, føle og handle på

Spørsmålet om hvordan vi er blitt slik vi er, handler (først og fremst) om

alle de ovennevnte

I femfaktorteorien antas det at personligheten kan beskrives ut fra fem grunnleggende personlighetsdimensjoner. Følgende inngår IKKE blant de fem grunnfaktorene:

psykotisisme

Når en person er godtroende, kalles dette i femfaktorteorien for

omgjengelighet

I Cattells 16 PF-teori skilles det mellom dybdetrekk og overflatetrekk. Hvilket av de følgende er det mest utpregete eksemplet på et dybdetrekk?

dominans

IQ er det samme som

generell mental evne

______________ består i at flytende intelligens synker med alder, mens alder er positivt relatert til jobbprestasjon.

aldersparadokset

Study Notes

Job Characteristics Models

 • Job characteristics models imply control and responsibility over one's work situation.

Understanding Organizational Behavior

 • Personality psychology plays a central role in understanding organizational behavior.

Defining Personality

 • The concept of "personality" is used to characterize individuals.
 • The question of how we become who we are primarily concerns.

Five-Factor Theory

 • The five-factor theory assumes that personality can be described in terms of five fundamental dimensions.
 • The following does NOT belong to the five fundamental factors:

Five-Factor Theory Terms

 • When a person is gullible, it is referred to as ______ in the five-factor theory.

Cattell's 16 PF Theory

 • In Cattell's 16 PF theory, there is a distinction between deep traits and surface traits.
 • The most prominent example of a deep trait is ______.

Intelligence and Job Performance

 • IQ is equivalent to ______.
 • _______ involves fluid intelligence decreasing with age, while age is positively related to job performance.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser