ವೈಷ್ಣವ ಪೂಜಾಪದ್ಧತಿ ಕ್ವಿಜ್

NiceLove avatar
By NiceLove

Quiz

Flashcards

6 Questions

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳ ಕಮಲವು ಯಾವ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿದೆ?

ಯಾವ ದೇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?

ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಕೃತಿಪತಿಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಯಾವ ದಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ?

ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಳದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪತಿವಾಸುದೇವ ಇರುತ್ತಾನೆ?

ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿನಾರಾಯಣರು ಇರುತ್ತಾರೆ?

Description

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಪೂಜಾಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free