Understanding the Concept of Democracy

CorrectSimile avatar
By CorrectSimile

Quiz

Flashcards

52 Questions

Pojem demokracia bol v starovekom Grécku vnímaný ako vláda masy vzdelaných ľudí.

Rozširovanie pojmu ľud v histórii viedlo k obmedzeniu volebného práva cenzom.

Priama demokracia je typická pre totalitné štáty, ktoré sa nazývajú demokraciami.

Nepriama demokracia sa nazýva aj reprezentatívna, zastupiteľská vláda.

Militantná demokracia je koncept, ktorý sa bráni proti silám, ktoré ju chcú posilniť.

Rozpustenie politickej strany môže ohroziť princípy demokratického a právneho štátu.

Priama demokracia je skôr doplnkovou formou demokracie.

Výhodou priamej demokracie je, že zvyšuje možnosť manipulácie s verejnou mienkou.

Nevýhodou priamej demokracie je rozhodovanie sa necháva na tých, ktorí sú nespôsobilí.

Referendum je inštitút s rovnakým obsahom v každej krajine.

Fakultatívne referendum je také, kde sa rozhoduje o otázke, o ktorej sa nemôže rozhodnúť inak len prostredníctvom referenda.

Referendum podľa okamihu rozhodovania ante legem znamená najprv referendum a potom parlament.

Referendum o prijatí ústavy je príkladom fakultatívneho referenda.

Referendum iniciované občanmi sa označuje ako parlamentné referendum.

Poradné/konzultatívne referendum má záväzný výsledok.

Priama demokracia je skôr doplnkovou formou autoritatívnej vlády.

Ústavné súdnictvo tvorí texty, ktoré sú písané vo forme paragrafov v ústavnom zákone.

Monolegálna ústava je charakterizovaná tým, že ústavu tvorí jeden ucelený dokument bez žiadnych ústavných zákonov vedľa nej.

Rigidná ústava umožňuje proces zmeny ústavy rovnako jednoducho ako proces zmeny bežného zákona.

Faktická ústava sa zhoduje s tým, čo je napísané v ústave.

Referendum je inštitút s rovnakým obsahom vo všetkých krajinách.

Fakultatívne referendum umožňuje rozhodovať o otázke, o ktorej sa nemôže rozhodnúť inak než prostredníctvom referenda.

Ústava vo formálnom zmysle je písaný dokument nazvaný ústava, ktorý má najvyššiu právnu silu.

Nepísané pravidlá a princípy sú dôležitým zdrojom pravidiel, ktoré tvoria ústavu v materiálnom zmysle.

Každý štát musí mať písaný dokument nazvaný ústava vo formálnom zmysle.

Nepriama ústava zahŕňa všetky pravidlá, ktoré v štáte platia a upravujú základné vzťahy, bez ohľadu na ich pôvod.

Nepísané právne normy nie sú rovnako záväzné ako písané normy.

Lat.constitutio môže byť preložené ako ustanovenie, usporiadanie, nariadenie a zriadenie.

Ústava je formulovaná v abstraktnej rovine s cieľom byť platná aj v ďalších desaťročiach.

Referendum o prijatí ústavy je príkladom fakultatívneho referenda.

Preambula je povinnou súčasťou ústavy a poskytuje slávnostný úvod.

Ústava sa môže prispôsobovať a podlieha dynamike vývoja spoločnosti.

Referendum o prijatí ústavy je príkladom povinného referenda.

Ústava nie je schopná adaptovať sa na rozličnú vôľu ľudu.

Formálna existencia deľby moci je hlavným základom ústavy.

Úlohy ústavy zahŕňajú aj stabilizovanie pomeroch v spoločnosti.

Ústava je schopná adaptovať sa na rozličnú vôľu ľudu.

Preambula ústavy je povinnou súčasťou ústavy a poskytuje slávnostný úvod.

Ústava je formulovaná v abstraktnej rovine dosť presnej na to, aby sa vedelo, ako základy vyzerajú.

Referendum o prijatí ústavy je príkladom fakultatívneho referenda.

Ústavné súdnictvo vytvára texty, ktoré sú písané vo forme paragrafov v ústavnom zákone.

Reálna ústava zodpovedá tomu, čo je napísané v ústave.

Ústavná obyčaj a judikatúra nie sú dôležité pri výklade ústavy v materiálnom zmysle.

Referendum o prijatí ústavy je príkladom fakultatívneho referenda.

Faktická ústava je stanovená v texte, zatiaľ čo právna ústava sa prispôsobuje a podlieha dynamike vývoja spoločnosti.

Monolegálna ústava môže obsahovať viacero textov, ktoré boli prijaté v dlhšom období a nemusia na seba nevyhnutne nadväzovať.

Ústava vo formálnom zmysle je písaný dokument nazvaný ústava, ktorý má najvyššiu právnu silu.

Nepísané právne normy sú rovnako záväzné ako písané normy.

Referendum o prijatí ústavy je príkladom povinného referenda.

Ústava v materiálnom zmysle zahŕňa v sebe ústavu vo formálnom zmysle a nepísané pravidlá a princípy.

Referendum je inštitút s rovnakým obsahom v každej krajine.

Faktická ústava sa zhoduje s tým, čo je napísané v ústave.

Description

Explore the concept of democracy, including its origins in ancient Greece, the evolving perceptions over time, and the challenges and controversies associated with it. Delve into the etymological meaning and A. Lincoln's definition of democracy.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free