Темперамент та характер особистості

SleekComplex avatar
SleekComplex
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Як І.П.Павлов характеризує холеричний темперамент?

Силою, врівноваженістю, рухливістю нервових процесів

Який зв’язок між темпераментом і характером особистості встановлюється?

Зв’язок є, і він тісний

Як називається здатність нервової системи витримувати великі навантаження?

Силою

Яким є ступінь зв’язку між темпераментом і характером особистості?

Великий зв’язок

Що означає термін 'характер', згідно з поданою інформацією?

Індивідуальне поєднання стійких психічних особливостей

Яким має бути характеристиками флегматичний темперамент, за І.П.Павловим?

Силою, врівноваженістю, інертністю нервових процесів

У якого типу темпераменту найскладніше виробити витримку та самоконтроль?

У сангвініка

Якому типу темпераменту властивий сильний тип нервової системи з врівноваженістю та інертністю процесів збудження і гальмування?

Флегматик

За Гіппократом, яке переважання в організмі вказує на наявність сангвінічного темпераменту?

Переважання крові

Якими характеристиками володіє холеричний темперамент за поглядами Гіппократа?

Сила, рухливість, врівноваженність нервових процесів

Що не є частиною індивідуально-психологічних особливостей особистості?

Сприймання

Якому типу темпераменту властивий слабкий тип нервової системи з слабкістю процесів збудження і гальмування?

Меланхолик

Цей тест допоможе вам перевірити ваші знання про темперамент та його зв'язок із характером особистості за концепцією І.П.Павлова.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser