Symptoms of Severe Depression Quiz

CostSavingVampire avatar
CostSavingVampire
·

Start Quiz

Study Flashcards

26 Questions

چه علتی باعث افزایش فعالیت های معطوف به هدف و سرآسیمگی روانی-حرکتی می‌شود؟

افزایش تنش و استرس

چه معنایی از حواس پرتی در متن بیان شده است؟

توجه فرد به محرک های بی ارتباط با او

چرا پرداختن بیش از حد به امور لذت بخش که عواقب ناراحت کننده دارند، ضررآور است؟

ممکن است منجر به اعتیاد شود

چه عاملی باعث پرتاب لژ بالاتر در سطوح خون می‌شود؟

مصرف زیاد قهوه و نوشیدنی‌های حاوی کافئین

چه چیزی به صورت درونی تجربه می شود و بر رفتار و درک فرد از جهان تاثیر می گذارد؟

خلق حال و هوا

به چه چیزی اطلاق می‌شود که به تظاهر بیرونی خلق مربوط است؟

عاطفه

چه چیز به تظاهر بیرونی خلق اطلاق می‌شود؟

عاطفه

چه مفهومی نافذ و پایدار است که به صورت درونی تجربه می‌شود؟

خلق حال و هوا

داغدیدگی به چه معناست؟

احساس بی‌ارزشی

به تعداد عالائم زیر در دوره خلق به هم ریخته حداقل چند تا نیاز است؟

چهار

کدام گزینه نشان‌دهنده عاملیت خُلق به شکل نامطبوع است؟

حالت تحریک پذیر

علایم کاهش نیاز به خواب در دوره‌ی خُلق به هم ریخته چگونه است؟

فقط سه ساعت خوابیدن اما احساس کند سرحال است

چه علایم باید در حالت خلق به هم ریخته حداقل وجود داشته باشند؟

اعتماد به نفس بیش از حد، خودبزرگ بینی، کاهش نیاز به خواب، پرحرفی بیش از معمول

علامت کدام گزینه نشان دهنده وجود داغدیدگی در فرد است؟

کم‌خواب بودن

چه علائمی احتمال افسردگی شدید را نشان می‌دهند؟

عالیم ربطی به اثرات جسمی مستقیم یک ماده یا یک بیماری طبی عمومی نداشتن

کدام علامت نشان‌دهنده افسردگی شدید نمی‌باشد؟

افزایش قدرت تفکر و تمرکز

کدام گزینه نشان دهنده‌ی علائم افسردگی شدید می‌باشد؟

افزایش انرژی و فعالیت به طور زمان‌بندی نامعقول

چه علایمی باید در افسردگی شدید وجود داشته باشد؟

افکار عود کننده درباره مرگ

علائم افسردگی شدید باید به چه صورت باشند؟

برای بیمار رنج و عذاب چشمگیر ایجاد کنند

چه علائمی نباید در افسردگی شدید وجود داشته باشد؟

افزایش قوت تفکر و تمرکز

چه علائمی نباید در افسردگی شدید دیده می‌شود؟

افزایش قوت تفکر و تمرکز

چه نوع‌هایی از خلق وجود دارد؟

نرمال، یوتایمیک، باال و پایین

اختالل افسردگی اساسی به چه نام دیگری شناخته می‌شود؟

اختالل افسرده خویی

چه تعداد علامت باید در یک دوره دو هفته‌ای برای تشخیص اختالل افسردگی اساسی وجود داشته باشد؟

حداقل پنج علامت

چه علامتی به تنهایی کافی است برای تشخیص اختالل افسردگی اساسی؟

(۱) خلق افسرده

چه علامتی باید در اکثر اوقات روز و تقریباً همه روزها حاضر باشد؟

(۱) خلق افسرده

Test your knowledge of severe depression symptoms including feelings of worthlessness, excessive guilt, decreased cognitive function, and recurring thoughts of death or suicide. See if you can identify the clinical signs of severe depression.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser