Supporting Children's Participation in Early Childhood Education

DignifiedParody avatar
DignifiedParody
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Onko artikkelin alkuperäisen version julkaisuvuosi 2021?

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan toiminnalla on keskeinen rooli lasten osallisuuden mahdollistumisessa?

Osallisuuden keskeinen elementti on tunne yhteenkuuluvuudesta?

ProVaka-toimintamalli pohjautuu Program Wide Positive Behavior Support (PWPBS) työtapaan?

Ekologisen psykologian mukaan lapsen käyttäytyminen opitaan luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa?

PWPBS-toimintamalli on havaittu vaikuttavan myönteisesti lasten sosioemotionaalisiin taitoihin Suomessa.

PWPBS-mallin käytettävyys vaihtelevissa varhaiskasvatuksen konteksteissa ei edellytä kulttuuristen näkökulmien huomioimista paikallisissa sovelluksissa.

ProVaka-toimintamallia on aikaisemmin sovellettu suomalaisessa päiväkotiympäristössä.

Sosiaalisen validiteetin varmistaminen ei ole toimintamallin implementoinnissa keskeistä.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämisellä tuetaan lasten käyttäytymistä ja sosioemotionaalisia taitoja?

ProVaka-toimintamalli edistää tutkimusnäyttöön pohjautuvien menetelmien käyttöönottoa sosiaalisen käyttäytymisen tukemisessa?

ProVaka-ohjaajien arvioimat päiväkotien fideliteettitulokset olivat heikkoja?

ProVaka-toimintamallin soveltamisen prosessissa korostuu lasten osallisuuden rakentuminen yhteisten pedagogisten käytänteiden luomisessa?

ProVaka-kehittämistyön tavoitteena on rakentaa päiväkotiin toimintakulttuuri, jossa yhteisön jäsenet eivät olisi sitoutuneita yhteisiin käyttäytymisodotuksiin.

Kaikki osallistuneet päiväkodit olivat kuntien ulkopuolella sijaitsevia.

Koulutuspäiviin osallistui ainoastaan päiväkodin johtaja.

ProVaka-koulutuksen kokonaisuus ei noudattanut Taulukon 1 rakennetta.

Description

Explore the concept of supporting children's participation in early childhood education through interaction and planning of activities. Learn about the key element of belongingness and its construction within the early childhood education community.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser