Summary Politics and Law by inasegers

PatriNewYork avatar
By PatriNewYork

Quiz

Flashcards

31 Questions

Wat leidde tot de Belgische omwenteling in 1830?

Wat was een kritiekpunt van de katholieken op Willem I?

Waarom verzetten de liberalen zich tegen Willem I?

Wat was België vóór 1830?

Wat gebeurde er op het Martelarenplein in Brussel?

Wat leidde tot veel kritiek op Willem I door de katholieken en liberalen?

Wat was het doel van het Voorlopig Bewind na de revolutie in België?

Welke gebeurtenis vond plaats in februari 1831 volgens de tekst?

Wat zijn de functies van de Belgische grondwet volgens de tekst?

Wat is een essentiële eigenschap van de grondwet volgens de tekst?

Wat zijn de kenmerken van het Belgisch staatsbestel zoals beschreven in de tekst?

Wat is de rol van de wetgevende macht volgens de tekst?

Hoe werd belet dat de grondwet continu gewijzigd wordt volgens de tekst?

Wat was het belangrijkste doel van het Nationaal Congres volgens de tekst?

>

Was België vóór 1830 een deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden?

Leidden de katholieken een vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden?

Was er veel kritiek op koning Willem I door de liberalen en katholieken?

Leidde de revolutie in België tot rellen op het Martelarenplein in Brussel?

Was België vóór 1830 een apart land?

Was het doel van het Voorlopig Bewind na de revolutie in België om een nieuwe grondwet op te stellen?

Het Voorlopig Bewind leidde tot de onafhankelijkheid van België.

De Belgische grondwet werd afgekondigd in februari 1831.

De grondwet bepaalt hoe de staat bestuurd wordt en de rechten van de burger ten opzichte van de overheid.

De grondwet kan gemakkelijk en vaak aangepast worden aan maatschappelijke evoluties.

Het Nationaal Congres maakte fundamentele keuzes over het Belgisch staatsbestel.

Een essentiële eigenschap van het Belgisch staatsbestel is de absolute monarchie.

Volgens Montesquieu moeten machten verdeeld worden tussen 2 instanties.

De wetgevende macht bestaat uit het parlement en de minister-president.

Het parlement bestaat uit 2 kamers: de senaat en de kamer van afgevaardigden.

De rechter ziet erop toe dat alleen de overheid zich aan de rechtsregels houdt.

Description

Get a comprehensive summary of the Politics and Law written by inasegers. This summary covers all the essential information for your exams and courses. Find it on Stuvia.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This