Spanish Law 42/2007 on Natural Heritage and Biodiversity

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Què es prohibeix genèricament en relació amb les espècies exòtiques invasores incloses al Catàleg espanyol?

La possessió, transport, tràfic i comerç d'exemplars vius i les seves restes o parts que puguin sobreviure o reproduir-se.

Quina és una excepció a la prohibició genèrica de possessió, transport, tràfic i comerç d'espècies exòtiques invasores?

Autorització administrativa per raons de recerca, salut o seguretat de les persones.

Quins procediments són prohibits amb caràcter general en relació amb la captura o mort d'animals?

Procediments massius o no selectius per a la captura o mort d'animals.

Quan es pot permetre l'excepció a les prohibicions relacionades amb la captura o mort d'animals?

Per prevenir perjudicis importants als cultius, el bestiar, els boscos i la qualitat de les aigües.

Quina activitat cinegètica queda prohibits durant l'època de zel, reproducció i criança?

L'exercici de la caça d'aus durant l'època de zel, reproducció i criança.

Quina és la finalitat de l'article dedicat a la garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres segons la Llei estatal 42/2007?

Preservar els hàbitats de les espècies silvestres.

Quin és el requisit perquè una espècie silvestre sigui inclosa en el catàleg espanyol d'espècies amenaçades segons la Llei estatal 42/2007?

Requerir protecció especial.

Quina és la responsabilitat de l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes segons la Llei estatal 42/2007?

Garantir la conservació de la biodiversitat en estat silvestre.

Quines espècies es poden recollir a la natura segons l'annex VI de la Llei estatal 42/2007?

Espècies d'interès comunitari.

Quin és el propòsit de la gestió de l'explotació de les espècies silvestres segons la Llei estatal 42/2007?

Mantenir les espècies en un estat de conservació favorable.

Què s'ha de tenir en compte en la construcció de les closes i tanques de terrenys segons la Llei estatal 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat?

Permetre la circulació de la fauna silvestre no cinegètica i afavorir els riscos d'endogàmia en les espècies cinegètiques

Quin criteri han de seguir els mètodes de captura de predadors autoritzats per les comunitats autònomes, segons la Llei estatal 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat?

Criteris de selectivitat i benestar animal

Quina activitat permet l'ús de munició que contingui plom, segons la Llei estatal 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat?

Cauçar o tir esportiu en zones humides protegides

Quin tipus d'armes queda prohibida segons l'annex VII de la Llei estatal 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat?

Armes semiautomàtiques o automàtiques amb carregador de més de dos cartutxos

Quins procediments per a mitjans de transport queden prohibits segons l'annex VII de la Llei estatal 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat?

L’ús de vehicles a motor

Quin és el propòsit de la prohibició de l'importació d'espècies al·lòctones a Espanya, segons el text?

Evitar la competència amb les espècies silvestres autòctones i alterar-ne l'equilibri ecològic.

Què inclou la prohibició sobre els animals silvestres, segons el text?

Totes les anteriors.

Quan es permeten les prohibicions genèriques sobre les plantes, fongs o algues en la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial?

Quan es disposi d’informació tècnica o científica que així ho aconselli.

Qui és responsable dels danys ocasionats per les espècies de fauna silvestre, segons la normativa sectorial específica?

Les administracions públiques en general.

Quin és el propòsit de l'avaluació periòdica del estat de conservació d'una espècie inclosa en la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial?

Assegurar que es prenguin mesures necessàries per mantenir-les sense risc significatiu.

Study Notes

Espècies Exòtiques Invasores

 • Genèricament, es prohibeix la possessió, transport, tràfic i comerç d'espècies exòtiques invasores incloses al Catàleg espanyol.
 • Excepció: les espècies que es consideren d'interès científic o conservacionista, sempre que es compti amb l'autorització corresponent.

Captura o Mort d'Animals

 • Prohibeixen els procediments de captura o mort d'animals que no siguin segurs i no garanteixin el benestar dels animals.
 • Excepció: quan es tracta de controlar la població o per motius de conservació, sempre que sigui amb autorització i amb garanties de seguretat.

Activitats Cinegètiques

 • Prohibeixen les activitats cinegètiques durant l'època de zel, reproducció i criança.
 • Excepció: quan es tracta de controlar la població o per motius de conservació, sempre que sigui amb autorització i amb garanties de seguretat.

Conservació d'Espècies Autòctones

 • L'objectiu de l'article dedicat a la garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres és protegir les espècies natives.
 • Perquè una espècie silvestre sigui inclosa en el catàleg espanyol d'espècies amenaçades, cal que sigui considerada com a vulnerable, en perill o extingida.

Responsabilitat Administrativa

 • L'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes són responsables de garantir la conservació d'espècies autòctones silvestres.

Recol·lecció d'Espècies

 • Es permeten la recol·lecció d'espècies que estan incloses en l'annex VI de la Llei estatal 42/2007.

Gestió d'Espècies Silvestres

 • L'objectiu de la gestió de l'explotació de les espècies silvestres és garantir la conservació d'aquestes.

Construcció de Closes i Tanques

 • En la construcció de closes i tanques de terrenys, cal tenir en compte les condicions de l'entorn per no afectar les espècies autòctones.

Captura de Predadors

 • Els mètodes de captura de predadors autoritzats per les comunitats autònomes han de seguir el criteri de no perjudicar les espècies autòctones.

Uso de Munició

 • L'ús de munició que contingui plom està prohibit, excepte per a la caça de petits rosegadors.

Armes Prohibides

 • Estan prohibides les armes que són perjudicials per a les espècies autòctones.

Prohibicions de Transport

 • Estan prohibits els procediments de transport que puguin perjudicar les espècies autòctones.

Importació d'Espècies

 • Està prohibit l'importació d'espècies al·lòctones a Espanya per evitar la introducció d'espècies invasores.

Responsabilitat pels Danys

 • Els propietaris de les terres són responsables dels danys ocasionats per les espècies de fauna silvestre, segons la normativa sectorial específica.

Avaluació Periòdica

 • L'objectiu de l'avaluació periòdica del estat de conservació d'una espècie inclosa en la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial és garantir la conservació d'aquesta.

Test your knowledge about the provisions and implications of the Spanish Law 42/2007 on Natural Heritage and Biodiversity, including the creation of the Catalog of Invasive Exotic Species and the restrictions it imposes.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Spanish Law and Security Forces Quiz
13 questions
Spanish Law on Gender Equality
20 questions
Spanish Educational Law
10 questions

Spanish Educational Law

DelightedLobster avatar
DelightedLobster
Use Quizgecko on...
Browser
Browser