Sociolinguistics and Catalan Language Quiz

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Quina disciplina estudia l’ús lingüístic condicionat pel context social?

Sociolingüística

D'on prové el català segons el text?

Del llatí popular

Quantes llengües romàniques es mencionen al text?

Nou

Quina llengua romànica es va extingir a finals del segle xix?

Dàlmata

Quins factors fan possible la formació de la llengua catalana?

Substrat, romanització, superstrat i vida política

Quin és l'element bàsic en la formació del català segons el text?

Llatí popular

Quines llengües es consideren llengües embrionàries segons el text?

Lleonès, aragonès, gascó i francoprovençal

Quin és el resultat de la intensa romanització a la península Ibèrica?

Un gran nombre de topònims de procedència romana

Quin superstrat lingüístic inclou aportacions lèxiques de les llengües germàniques?

Elements com 'blau', 'amanir' i 'lleig'

Quina és la procedència dels topònims 'Eivissa' i 'Maó' segons el text?

Procedència fenícia

Quines llengües van influir en la presència d'elements com 'setrill', 'rajola' i 'arròs'?

Influència de l'àrab en la llengua

Quins elements són exemples de aportacions lèxiques posteriors als romans de les llengües germàniques?

'Blau', 'Albert' i 'Geltrú'

Quin és un exemple d'influència lingüística procedent de les llengües veïnes com l'occità?

'Clatell'

Quin element mostra influències lingüístiques del castellà en la llengua?

'Buscar'

Study Notes

Sociolingüística

 • La sociolingüística és la disciplina que estudia l'ús lingüístic condicionat pel context social.

Orígens del català

 • El català prové del llatí parlat pels romans a la Península Ibèrica.

Llengües romàniques

 • S'esmenten quatre llengües romàniques: català, castellà, francès i occità.
 • La llengua romànica que es va extingir a finals del segle xix és el dècim.

Formació de la llengua catalana

 • La formació de la llengua catalana és possible gràcies a factors com la romanització, la influència germànica i la influència de les llengües veïnes.
 • L'element bàsic en la formació del català és el llatí.

Influències lingüístiques

 • Les llengües considerades embrionàries són el llatí i les llengües germàniques.
 • La intensa romanització a la Península Ibèrica va donar lloc a la formació de llengües romàniques com el català.
 • El superstrat lingüístic que inclou aportacions lèxiques de les llengües germàniques és el francès.
 • Els topònims 'Eivissa' i 'Maó' procedeixen de les llengües fenícia i àrab.
 • Les llengües que van influir en la presència d'elements com 'setrill', 'rajola' i 'arròs' són les llengües àrab i turca.
 • Exemples d'aportacions lèxiques posteriors als romans de les llengües germàniques són 'guerrer' i 'estricte'.
 • Un exemple d'influència lingüística procedent de les llengües veïnes com l'occità és 'occitanisme'.
 • El castellà va influir en la llengua catalana, especialment en el vocabulari, com es veu en paraules com 'llargar'.

Test your knowledge about sociolinguistics and the Catalan language, including its origins from popular Latin and its relationship with the society. Explore the development and context of Catalan as one of the Romance languages.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser