Social Issues in Sub-Saharan Africa

PrudentLawrencium avatar
PrudentLawrencium
·

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Afryka Subsaharyjska była znana Europejczykom od starożytności

True

Park Narodowy Serenge znajduje się w Kenii

False

Północne wybrzeża Afryki były gęsto zaludnione już w starożytności

True

Państwo egipskie powstało około 3,6 tysiąca lat przed naszą erą

True

Arabowie przejęli tereny północnej Afryki w X wieku naszej ery

False

Tereny na południe od Sahary były znane jako Afryka Północna

False

54% mieszkańców miast żyje w bogatych osiedlach zapewniających dostateczne warunki egzystencji.

False

Według WHO, 30% ludności regionu ma dostęp do odpowiedniej jakości wody pitnej.

True

Epidemia wirusa HIV nie stanowi zagrożenia społecznego w regionie subsaharyjskim.

False

Ok. 26 mln ludzi w Afryce jest nosicielem wirusa HIV.

True

Na południu Afryki zarażeni wirusem HIV stanowią nawet 10% populacji.

False

W Europie 98% kobiet potrafi czytać i pisać, a w Afryce tylko 59% kobiet potrafi to zrobić.

True

Głównymi surowcami wydobywanymi w państwach Afryki są rudy metali szlachetnych oraz węgiel kamienny.

False

Największe wydobycie metali kolorowych w Afryce występuje w Okręgu Witwatersrand w Republice Południowej Afryki.

False

Ghana zajmuje 4. miejsce na świecie pod względem wydobycia złota z udziałem 4,0% globalnego wydobycia w 2020 r.

True

Diamenty są wydobywane tylko w Republice Południowej Afryki i Angoli.

False

W Afryce Subsaharyjskiej aż 45% wartości PKB całego regionu wytwarzają Republika Południowej Afryki i Kenia.

False

Region subsaharyjski ma najniższy udział na świecie ludności żyjącej w ubóstwie i niedożywieniu.

False

W Afryce rozwija się jedynie przemysł high-tech.

False

Podział polityczny Afryki został ustalony przez państwa afrykańskie.

False

Po uzyskaniu niepodległości granice państw afrykańskich uległy zmianie.

False

Większość państw afrykańskich leży na północy Sahary.

False

Region subsaharyjski charakteryzuje się największym na świecie udziałem ludności żyjącej w dobrobycie.

False

Ludność w Afryce jest równomiernie rozmieszczona ze względu na warunki środowiska.

False

Najbardziej zaludnione obszary Afryki leżą na północ od Sahary.

False

Kraje na południe od Sahary należą zazwyczaj do najbogatszych państw świata.

False

Nigeria jest najbiedniejszym państwem w Afryce.

False

Liczba ludności Afryki wynosi około 1,3 miliarda według danych z 2020 roku.

True

Nigeria stanowi około 21% ludności Afryki według danych z 2020 roku.

False

Krzyżówka to skomplikowane narzędzie obliczeniowe stosowane w statystyce.

False

Explore the social challenges faced in Sub-Saharan Africa, including low urbanization levels, inadequate living conditions in slums, limited access to clean drinking water, and the HIV epidemic. Learn about the impact of these issues on the region's population.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser