Social Customs and Norms Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Čo sa označuje ako pravidelne sa opakujúce spôsoby správania v spoločenských vzťahoch?

Obyčaj

Ako sa nazýva spôsob správania, ktorý sa riadi normami v určitom spoločenskom prostredí?

Mrav

Ktorý z termínov sa vzťahuje na miesto, kde človek žije?

Zvyk

Čo môže zmierniť právny dopad v právnych predpisoch?

Dobré mravy

Čo označuje správanie a konanie v súlade so všeobecnými mravnými normami?

Mravnosť

Aký postih nezískava priestupok v oblasti mravnosti?

Legálny postih

Aký je rozdiel medzi právom a morálkou?

Právo je stanovené štátom, zatiaľčo morálka nie je vynútiteľná.

Čo označuje legislatívny proces v užšom zmysle?

Legislatívny proces tvorby normatívnych právnych aktov.

Aký je význam štátneho donútenia vo vzťahu k právu?

Právo sa stáva záväzným vďaka autorite štátu, ktorý právo tvorí.

Čo označuje Radbruchova formula?

Zákon treba rešpektovať až do bodu, kým sa rozpor medzi zákonom a spravodlivosťou stane neznesiteľný.

Čo je úlohou práva podľa textu?

Vytvoriť priestor pre konanie dobra.

Čo označuje pojmy normotvorba, tvorba práva a legislatíva?

Tvorba akýchkoľvek noriem (morálnych, športových, kultúrnych) / Tvorba len právnych noriem / Tvorba písaného práva (formálne písomné nositele právnych noriem) a legislatíva (tvorba písaného práva).

Test your knowledge about social customs, traditions, and norms that shape human behavior in various social settings. Explore the connections between customs, traditions, and norms with the way people live.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser