Skills and Attitudes of an Entrepreneur Quiz

DistinctiveAllegory avatar
DistinctiveAllegory
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is een belangrijke rol van het ondernemingsloket?

Het inschrijven van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Welke formaliteit moet een ondernemer verrichten binnen 90 dagen na oprichting?

Zich laten opnemen in het ziekenfonds.

Wat is een vereiste bij het opstarten van een zaak volgens de tekst?

Een geschikte naam voor je zaak kiezen.

Wat is een taak die het ondernemingsloket NIET uitvoert?

Het openen van een zichtrekening voor de onderneming.

Wat is een verplichte stap bij het opstarten van een zaak?

Een btw-registratie aanvragen.

Wat zijn enkele belangrijke vaardigheden en attitudes die een ondernemer nodig heeft volgens de tekst?

Zakelijk inzicht, pro-activiteit en stressbestendigheid

Wat zijn enkele voordelen van het ondernemerschap volgens de tekst?

Je werkt voor eigen rekening en mag eigen ideeën toepassen

Wat zijn enkele nadelen van het ondernemerschap volgens de tekst?

Geen ondersteuning van de staat tenzij het onder bestaansminimum gaat

Wat zijn enkele risico's bij het ondernemerschap zoals beschreven in de tekst?

Leningen aangaan, toegenomen concurrentie, dalende marktvraag

Waarom wordt het aangaan van leningen genoemd als een risico bij het ondernemerschap volgens de tekst?

Het kan leiden tot geen winst maken en daardoor de lening niet kunnen terugbetalen

Test your knowledge on the skills and attitudes required for entrepreneurship, including expertise, commercial insight, proactive mindset, resilience, communication, organization, independence, adaptability, creativity, and more. Explore the risks, opportunities, and benefits associated with entrepreneurship.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser