Quiz sa Heograpiya

GaloreWoodland avatar
By GaloreWoodland

Quiz

Flashcards

3 Questions

Ano ang ibig sabihin ng heograpiya?

Ano ang binubuo ng heograpiyang pisikal?

Ano ang binubuo ng heograpiyang pantao?

Description

Sagutan ang aming quiz upang masuri ang iyong kaalaman sa heograpiya. Matutuklasan mo ang mga konsepto sa heograpiyang pisikal at pantao, kasama na ang mga likas na katangian ng mundo at mga aspeto ng kultura. Isama ang iyong kaalaman sa lokasyon, anyong lupa at tubig, klima, at iba pang mahahal

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Geography Concepts Quiz
5 questions
Geography Concepts Quiz
5 questions