رتبه‌بندی تایمز و نحوه انتشار

ObservantLove avatar
ObservantLove
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

در چه سالی رتبه بندی تایمز برای اولین بار تحت عنوان 'تایمز-کیو اس' منتشر شد؟

2004

با همکاری کدام موسسه، از سال 2010 به بعد رتبه بندی تایمز منتشر شد؟

تامسون رویترز

با کدام پایگاه اطلاعاتی پایگاه رتبه بندی تایمز همکاری آغاز کرد؟

اسکوپوس

اطلاعات مورد نیاز پایگاه رتبه بندی تایمز از کجا تأمین می‌شود؟

پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

کدام پایگاه داده مورد استفاده برای تهیه اطلاعات در رتبه بندی تایمز تأثیرگذار است؟

اسکوپوس

استنادها به مقالات علمی دانشگاه در چه پایگاه‌های داده‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؟

پایگاه‌های علمی بین‌المللی

کدام یک از موارد زیر در رتبه‌بندی توسط تایمز به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟

تحقیقات و نوآوری

چه معیاری نشان‌دهنده تأثیر و شهرت تحقیقات دانشگاه است؟

شهرت علمی

بخش نظرسنجی اعضای هیئت علمی به دانشجو در رتبه‌بندی تایمز چه جنبه‌ای را ارزیابی می‌کند؟

کیفیت آموزش و محیط یادگیری دانشگاه

کدام یک از معایب زیر در رتبه بندی توسط تایمز وجود دارد؟

وابستگي به صنعت

این آزمون در مورد تاریخچه و روند انتشار رتبه‌بندی تایمز بر اساس همکاری با موسسه تامسون رویترز و اسکوپوس می‌باشد. اطلاعاتی درباره تغییر منابع اطلاعاتی و تاثیر آن بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نیز در این آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser