Rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Aký je hlavný cieľ pozitívnej ekonómie?

Opísať realitu a hľadať zákony fungovania

Na aké otázky odpovedá normatívna ekonómia?

O to, ako by veci mali vyzerať

Čo je charakteristické pre pozitívnu ekonómiu?

Konštatuje fakty ekonomického života

Aká je cieľová úloha normatívnej ekonómie?

Aktívna úloha vo vývoji spoločnosti

Pre ktoré otázky je typická pozitívna ekonómia?

O aké dôsledky mala devalvácia meny?

Pre ktoré otázky je typická normatívna ekonómia?

O akú infláciu možno tolerovať?

Ako sa riešia otázky v ekonomike, ktoré nevedú k jednoznačným záverom?

Teoretickým výskumom

Čo je charakteristické pre tradičný ekonomický systém?

Rozhodovanie na základe zvykov a tradícií

Ako sa rieši otázka 'Pre koho vyrábať?' v ekonomike?

Na základe kúpnej sily a dopytu

Aké sú ciele moderného výrobcu vo trhovom systéme?

Dosiahnuť rovnováhu medzi dopytom a ponukou

Aké faktory ovplyvňujú riešenie otázok 'Ako vyrábať?' vo trhovom systéme?

Cena a dopyt

Akým spôsobom sa rieši otázka 'Čo vyrábať?' v príkazovom ekonomickom systéme?

Reguláciami zo strany vlády

Charakterizujte rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou. Pozitívna ekonómia opisuje a konštatuje fakty ekonomického života, zatiaľ čo normatívna ekonómia sa zameriava na hodnotenie a odporúčania. Rozdiel spočíva v popise reality (pozitívna) versus hodnotení a odporúčaniach (normatívna).

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Criteria in Economics Policy Making
18 questions
Pozitif ve Normatif Çözümleme
9 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser