Roman Influence on Legal System in Ancient Regions

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat was de invloed van de Romeinen op de regio?

Wat verdween na de val van het (West-) Romeinse rijk in 476?

Wat werd beschouwd als staatsgodsdienst na het jaar 392?

Welke groep werd onder leiding van Clovis gekerstend?

Wat was kenmerkend voor het canoniek recht?

Wat is typisch voor het Germaans recht?

Wat is de formele erfopvolging volgens de Salische wet?

Wat is 'LEX SALICA'?

Wat is kenmerkend voor het materiële strafrecht volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'bloed voor bloed' in de tekst?

Wat was de rol van de 'koudwaterproef'?

Wat was het doel van het gerechtelijk duel?

Wat wordt bedoeld met 'kracht voor kracht' in de tekst?

'Godsbezwijzen' zoals 'Iudicium crucis' waren gebaseerd op welk principe?

'Eedhelpers' werden gebruikt in welke context volgens de tekst?

'Fredus' wordt in de tekst geassocieerd met welke term?

Description

This quiz covers the direct impact of Roman influence on the legal system in ancient regions. It includes the oldest legal sources in the region, insights from Roman perspectives, limited Romanization, and the consequences of the fall of the (West-) Roman Empire.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Roman Influence in Britain Quiz
0 questions
Roman Law: Evolution and Influence
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser