Roman Influence on Legal Sources in Our Region

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Welke taal diende als drager van de cultuur volgens de tekst?

Wat was de staatsgodsdienst van het West-Romeinse rijk?

Wat verdween door onkunde of nalatigheid na de val van het West-Romeinse rijk?

Welke groep ontwikkelde strafrechtelijke ideeën onder invloed van de kerk?

Wat betekende 'LEX' in de context van gewoonte-optekening?

Wat was de civitates in relatie tot de Kerk?

Wat was de eigen rechtsorde van de indringers en autochtonen?

Wie was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het canoniek recht?

Welke groep werd gedwongen om het christendom te volgen of anders ter dood gebracht te worden?

Wie had veel kennis en macht, en gebruikte het Latijn als taal?

Wat is de betekenis van de Salische wet als formele rechtsbron?

Wat is een kenmerk van het materieel strafrecht volgens de teksten?

Wat is het verschil tussen 'faidus' en 'fredus' volgens de tekst?

Wat is de rol van de 'sippe' of etnie volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'bloed voor bloed' volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'godsbewijzen' volgens de tekst?

Wat houdt de 'koudwaterproef' in volgens de tekst?

Wat gebeurt er tijdens een gerechtelijk duel volgens de tekst?

'Wat is de rol van eedhelpers bij godsbewijzen?'

Wat wordt bedoeld met 'lex salica' volgens de tekst?

Description

This quiz covers the direct Roman influence on the oldest legal sources in our region, including the perspectives of Roman writers such as Tacitus and Caesar, the impact on legislation recorded by Romanized individuals, and the limited Romanization of our territories. It also explores the reliability of Roman recordings of Germanic customs and the decline of the (West-) Roman Empire.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Roman Influence in Britain
3 questions
Roman Influence in Britain
PleasedThunderstorm avatar
PleasedThunderstorm
Roman Influence in Britain Quiz
0 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser