Untitled

WiseMagic avatar
By WiseMagic

Quiz

Flashcards

5 Questions

Ano ang naging resulta sa kominidad sa paggamit ng dinamita ?

Ang Ang naging bunga sa panghuhuli ng mga hayop?

Sa bawat pagpuputol ng puno Ng puno ay may dalang kapahamakan sa kalikasan, ano ito?

Ano ang naidudulot sa kalikasan sa bawat pagsusunog sa kabundukan?

Sa bawat pagtatapon ng basura sa ilog at sapa ay nagbubunga ng?

Description

Test your knowledge on the environmental impact of using dynamite in the community, hunting with explosives, deforestation consequences, and the effects of mountain burning and river pollution.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free