Rímska spoločnosť a triedy obyvateľov

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Akým spôsobom sa delili slobodní v antickom Ríme?

Na slobodných narodených a oslobodených

Ako sa ziskavali otroci v antickom Ríme?

Preberaním od Grékov a Maloříšanov

Ako mohol otrok nadobúdať majetok v antickom Ríme?

Vedením pánovej práce v peculiu

Côznačoval terminus 'instrumentum vocale' v antickom Ríme?

Hovoriaci nástroj

Aká je hlavná charakteristika paňova vzťahu k otrokovi v antickom Ríme?

Paň si uvedomuje ľudskú kvalitu otroka

Co zabezpečovali právny poriadok a spoločenské mravy v antickom Ríme v spojení s otrokmi?

Ochrany pred zlým zaobchádzaním paňov

Podla textu, co znamena tendencia 'favor libertatis'?

Uprednostnovanie slobody pred otroctvom

Aky sposob prepustenia na slobodu poskytovalo prétorské právo?

Vyhlasenim pred priatelmi

Co sa stalo, ak slobodná žena naďalej trvale spolu žila s otrokom?

Oboch sa poslalo do otroctva

Koľko spôsobov prepustenia na slobodu poznalo civilné právo?

Styri

Ako mohol inej osobe stať otrokom podvodne?

Kúpou za doľožkou prepustenia

Ako sa zišiel prepusteny otrok s civilnym vlastnikom, ktory siel proti jeho oslobodeniu?

Prepusteny otrok ostal civilnym otrokom, ale mal fakticke uzivanie slobody

Skutočná rovnosť nebola známa v antickom rímskom svete, kde panovala najvyhranenejšia nerovnosť medzi slobodnými a otrokmi. Táto nerovnosť bola zakotvená aj v právnom poriadku, ktorý delil obyvateľov na rôzne triedy.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Test your knowledge about Roman history
6 questions
Ancient Rome: Republic and Empire History
10 questions
Ancient Rome: The Roman Republic Quiz
12 questions
Ludi Circenses in Ancient Rome
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser