Relative Atomic and Molecular Mass

EasierAndradite avatar
EasierAndradite
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Wat is de definitie van de relatieve atoommassa?

De verhouding tussen de werkelijke massa van een atoom en de eenheidsmassa

Hoe kan de relatieve molecuulmassa worden berekend?

Door de relatieve atoommassa's van alle atomen in de molecule op te tellen

Wat is de definitie van de mol?

De eenheid van stofhoeveelheid en wordt gebruikt om een groot aantal deeltjes aan te duiden

Wat is de molaire massa?

De massa van 1 mol deeltjes uitgedrukt in gram

Wat is het molair gasvolume?

Het volume dat 1 mol gas zal innemen bij normomstandigheden

Wat is de constante van Avogadro?

Exact 6,02 x $10^{23}$ deeltjes

Study Notes

Atomaire massa en molecuulmassa

  • De relatieve atoommassa (Ar) is de gemiddelde massa van een atoom van een bepaald element, uitgedrukt in eenheden van u (unified atomic mass unit).
  • De relatieve molecuulmassa (Mr) kan worden berekend door de som te nemen van de relatieve atoommassa's van de atomen in een molecuul.

De mol en de molaire massa

  • De mol (mol) is de eenheid van hoeveelheid van stof, waarbij 1 mol gelijk is aan 6,02214076 × 10²³ deeltjes.
  • De molaire massa (M) is de massa van één mol van een stof, uitgedrukt in gram per mol (g/mol).

Het molair gasvolume en de constante van Avogadro

  • Het molair gasvolume (Vm) is het volume van één mol ideaal gas, dat bij normale omstandigheden (298 K en 1 atm) ongeveer 22,4 liter bedraagt.
  • De constante van Avogadro (NA) is de hoeveelheid deeltjes in één mol, namelijk 6,02214076 × 10²³ deeltjes.

This quiz covers the concept of relative atomic and molecular mass, including their definitions and calculations. It also includes how to find the relative atomic mass on the periodic table. Additionally, it delves into the concept of the mole as a unit of measurement.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser