Realism and Marxism in Literature

EnergyEfficientAltoSaxophone avatar
EnergyEfficientAltoSaxophone
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Ano ang layunin ng teoryang Realismo sa panitikan?

Ipakita ang karanasan ng tao at lipunan sa isang makatotohanang pamamaraan.

Anong kaisipan ang dinaan ng manunulat sa teksto sa pagtanggap niya sa utos ng hukuman?

Naisip na gawing batas ang kanyang kamay.

Ano ang pangunahing layunin ng Pananaw Sosyolohikal sa panitikan?

Tumutok sa mga umiiral na tunggalian ng tauhan sa sarili, sa ibang tauhan, at sa lipunan.

Ano ang pangunahing dahilan kung bakit nagniningning ang dulaan sa Pilipinas ayon sa Teksto?

Dahil ito ay produkto ng malikhaing pag-iisip ng manunulat.

Ano ang pangunahing layunin ng teoryang Formalismo sa panitikan?

Magbigay-halaga lamang sa anyo ng panitikan.

Ano ang pinakamainam na katangian ng teoryang Klasismo na nabanggit sa teksto?

Pagiging malinaw, matimpi, at may limitasyon.

Ano ang layunin ng naturalismo ayon sa teksto?

Magbigay ng kahulugan sa mga pangyayari sa paligid

Ano ang kaugnayan ng naturalismo sa realismo batay sa teksto?

Ang naturalismo ay nagsisilbing lawak ng realismo

Ano ang kahulugan ng dekonstruksyon batay sa teksto?

Pagsasaliksik sa 'layer' ng kahulugan

Ano ang pangunahing hangarin ng feminismo ayon sa teksto?

Magkaroon ng independiyenteng pagkakakilanlan ang babae

Ano ang ginagampanan ni Marcos sa teksto?

Lumalaban laban sa pang-aapi

Ano ang nagdulot kay Don Teong na pinaalis ang mag-ina sa kanilang lupa?

Pag-utos ng hukuman

Ano ang simbolo na ginamit sa kwento na sumisimbolo sa pagkamatiisin ng Pilipinong ama?

Balat sa tiyan

Ano ang prinsipyo ng Romantisismo na nagtatampok ng indibidwalismo kaysa kolektibismo?

Imahinasyon kaysa katwiran

Ano ang pangunahing layunin ng Eksistensyalismo sa pagsusuri ng buhay ng tao?

Kalayaan at pagpili

Ano ang tanging tinututukan ng Eksistensyalismo base sa binigay na konteksto?

Problema ng eksistens at pagiging nilalang

Ano ang pangunahing layunin ng Peminismo sa pagsusuri ng panitikan base sa binigay na teksto?

Papel ng mga babaeng karakter

Ang eksist ay laging partikular at indibidwal. Ano ang ibig sabihin nito base sa konteksto ng deklarasyon?

Ang tao ay nabibigyang kahulugan dahil sila ay nabubuhay.

Explore the concepts of realism and Marxism in literature through the analysis of a passage depicting the internal struggle of an individual to follow the law amidst societal injustices. Understand how these literary theories reflect the experiences of individuals and society in a realistic and critical manner.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ideological Perspectives Quiz
10 questions
Realism
46 questions

Realism

ScenicJustice avatar
ScenicJustice
Realism
9 questions

Realism

ScenicJustice avatar
ScenicJustice
Use Quizgecko on...
Browser
Browser