Reading Comprehension Theory

ChasteGhost avatar
ChasteGhost
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Ano ang tawag ni Smith (1983) sa proseso ng pag-unawa na hindi nagmumula sa tagabasa kundi sa teksto?

Outside-in

Ano ang tinatawag na 'prior knowledge' o dating kaalaman ayon sa teksto?

Dating kaalaman

Ano ang katangian ng proseso ng masining na pagbasa base sa teksto?

Komplikadong proseso

Sa anong teorya may kombinasyon ng bottom-up at top-down na proseso ng komprehensyon?

Teoryang Inter-aktiv

Ano ang nagsisilbing saligan ng tinatawag na reader-response theory sa pagbasa?

Komunikasyon ng mambabasa at ng may-akda

Ano ang kahalagahan ng malinaw na paningin ayon sa teksto?

Magkaroon ng malinaw na pagbabasa

Anong klase ng proseso ang pagbabasa ayon sa teksto?

Visual process

Ano ang ginagamit na sistema sa pagbasa na nakatutulong upang maging magaan at mabisa sa paggamit ng nakalimbag na kaisipan ng may-akda?

Sistemang panlingguwistiko

Ano ang nagsisilbing pundasyon ng tinatawag na reader-response theory sa pagbasa?

Two-way process

Aling aspeto ang hindi nakaaapekto sa mabisang pagbasa ayon sa teksto?

Panlipunan

Ano ang layunin ng tekstong persuweysib?

Manghikayat at papaniwalain ang mga mambabasa

Ano ang layunin ng tekstong naratibo?

Magsalaysay o mag-uugnay ng mga pangyayari sa kapaligiran

Ano ang pangunahing bahagi ng kognisyon habang nagbabasa?

Pinagagana ang iba't ibang kasanayan upang maunawaan ang teksto

Ano ang layunin ng tekstong argumentatibo?

Maglahad ng mga simulain o proposisyon upang mapangatwiranan ang kaalaman

Ano ang layunin ng tekstong prosidyural?

Magbigay impormasyon kung paanong gagawin ang isang bagay

Ano ang ginagawa sa bahaging previewing o surveying ng isang teksto?

Mabilisang pagtingin sa mga larawan, pamagat at pangalawang pamagat sa loob ng aklat

Understand the factors that affect an individual's reading ability and proficiency. Explore the two-way process of reading as a form of communication between the reader and the author, fundamental to the reader-response theory. Delve into the visual process involved in reading comprehension.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser