Armament: Tipus d’armes i llicéncies

FavoredForest avatar
FavoredForest
·

Start Quiz

Study Flashcards

45 Questions

Quina és la categoria de les armes de foc curtes que es poden tenir amb la llicència tipus A?

Qui és l'òrgan competent per concedir les llicències d'armes tipus B a Espanya?

Quina és la vigència de les llicències d'armes tipus B a Espanya?

Quants tipus d'armes curtes es poden tenir en el domicili amb la llicència tipus A a Espanya?

Què ha de justificar l'interessat per obtenir la llicència tipus B per a l'ús d'armes curtes a Espanya?

Quina és la vigència de les llicències d'armes tipus D?

Quants anys de vigència tenen les llicències d'armes tipus B?

Què han de fer els titulars de llicències tipus D quan la llicència estigui pròxima a caducar?

Qui concedeix les llicències d'armes tipus C?

Quina és la condició per a la vigència de les llicències tipus C?

Quina és la vigència de la llicència tipus E?

Quantes armes com a màxim empara la llicència tipus E?

Amb quina freqüència han de visar la llicència tipus D les persones majors de 70 anys?

Quin és l'ús permès de les armes amb la llicència tipus F?

Qui pot obtenir la llicència tipus E?

Quina és la categoria d'armes de foc curtes que es pot tenir amb la llicència tipus A a Espanya?

Quina és la vigència de les llicències d'armes tipus B a Espanya?

Què ha de justificar l'interessat per obtenir la llicència tipus B per a l'ús d'armes curtes a Espanya?

Qui concedeix les llicències d'armes tipus C a Espanya?

Quants anys de vigència tenen les llicències d'armes tipus B a Espanya?

Quina és la vigència de les llicències tipus C a Espanya?

Quants titulars de llicències tipus B majors de 60 anys han de visar-les cada 2 anys a Espanya?

Què permet la llicència tipus D a Espanya?

Qui concedeix les llicències d'armes tipus C a Espanya?

Què han de fer els titulars de llicències tipus D quan la llicència estigui pròxima a caducar a Espanya?

Qui pot obtenir la llicència tipus E a Espanya?

Quin és el màxim d'armes que empara la llicència tipus E i quina és la seva vigència?

Què han de fer les persones majors de 60 anys amb llicència tipus D per mantenir-ne la vigència?

Quina és la funció de la llicència tipus F a Espanya?

Què han de fer les persones majors de 70 anys amb llicència tipus E per mantenir-ne la vigència?

Les llicències d'armes tipus B a Espanya poden ser renovades després dels tres anys de vigència

Els titulars de llicències tipus B majors de 60 anys han de visar-les cada 3 anys

La llicència tipus C a Espanya permet tenir més d'una arma segons el servei a prestar

La vigència de les llicències tipus C està condicionada al manteniment dels requisits exigibles i cal actualitzar la fotografia cada 4 anys

Els titulars de llicències tipus D poden sol·licitar una nova concessió quan la llicència estigui pròxima a caducar

És cert que la llicència tipus B per a l'ús d'armes curtes a Espanya admet renovació?

La llicència tipus A a Espanya permet la possessió de fins a 4 armes de foc curtes en el domicili?

La categoria 1a d'armes de foc curtes inclou pistoles i revòlvers?

Les llicències d'armes tipus B a Espanya són concedides pel Director General de la Guàrdia Civil?

És cert que la raó de defensa de persones o béns per si sola justifica la concessió de la llicència B a Espanya?

Les persones majors de 60 anys amb llicència tipus D han de visar-la cada dos anys per mantenir-ne la vigència.

La llicència tipus E empara un màxim de 12 armes i té una vigència de 5 anys.

La llicència tipus F només permet l'ús de les armes en els camps, polígons o galeries autoritzades per a la pràctica del tir.

Les persones majors de 70 anys amb llicència tipus E han de visar-la anualment.

La llicència tipus F pot ser de tres classes, amb un màxim d'armes de concurs diferent per a cada classe.

Summary

Llicències d'armes a Espanya

 • Les persones majors de 60 anys amb llicència tipus D han de visar-la cada dos anys per mantenir-ne la vigència.
 • Les persones majors de 70 anys amb llicència tipus D han de visar-la anualment.
 • La llicència tipus E permet la tenença d'armes llargues per a caça menor i tiro esportiu com escopetes i carabines.
 • Només es pot expedir la llicència tipus E a espanyols i estrangers residents a Espanya majors d'edat que superin les proves de capacitació.
 • La llicència tipus E empara un màxim de 12 armes i té una vigència de 5 anys.
 • La vigència de les llicències està condicionada al manteniment dels requisits exigibles i pot ser revocada si no es compleixen.
 • Les persones majors de 60 anys amb llicència tipus E han de visar-la cada dos anys per mantenir-ne la vigència.
 • Les persones majors de 70 anys amb llicència tipus E han de visar-la anualment.
 • La llicència tipus F permet la tenença d’armes curtes o llargues de tiro esportiu d’afiliats de federacions esportives.
 • La llicència tipus F pot ser de tres classes, amb un màxim d'armes de concurs diferent per a cada classe.
 • Els interessats han de justificar la utilització de l'arma i acreditar l'habilitació esportiva per a la modalitat de tir.
 • La llicència tipus F només permet l'ús de les armes en els camps, polígons o galeries autoritzades per a la pràctica del tir.

Llicències d'armes a Espanya

 • Les persones majors de 60 anys amb llicència tipus D han de visar-la cada dos anys per mantenir-ne la vigència.
 • Les persones majors de 70 anys amb llicència tipus D han de visar-la anualment.
 • La llicència tipus E permet la tenença d'armes llargues per a caça menor i tiro esportiu com escopetes i carabines.
 • Només es pot expedir la llicència tipus E a espanyols i estrangers residents a Espanya majors d'edat que superin les proves de capacitació.
 • La llicència tipus E empara un màxim de 12 armes i té una vigència de 5 anys.
 • La vigència de les llicències està condicionada al manteniment dels requisits exigibles i pot ser revocada si no es compleixen.
 • Les persones majors de 60 anys amb llicència tipus E han de visar-la cada dos anys per mantenir-ne la vigència.
 • Les persones majors de 70 anys amb llicència tipus E han de visar-la anualment.
 • La llicència tipus F permet la tenença d’armes curtes o llargues de tiro esportiu d’afiliats de federacions esportives.
 • La llicència tipus F pot ser de tres classes, amb un màxim d'armes de concurs diferent per a cada classe.
 • Els interessats han de justificar la utilització de l'arma i acreditar l'habilitació esportiva per a la modalitat de tir.
 • La llicència tipus F només permet l'ús de les armes en els camps, polígons o galeries autoritzades per a la pràctica del tir.

Llicències d'armes a Espanya

 • Les persones majors de 60 anys amb llicència tipus D han de visar-la cada dos anys per mantenir-ne la vigència.
 • Les persones majors de 70 anys amb llicència tipus D han de visar-la anualment.
 • La llicència tipus E permet la tenença d'armes llargues per a caça menor i tiro esportiu com escopetes i carabines.
 • Només es pot expedir la llicència tipus E a espanyols i estrangers residents a Espanya majors d'edat que superin les proves de capacitació.
 • La llicència tipus E empara un màxim de 12 armes i té una vigència de 5 anys.
 • La vigència de les llicències està condicionada al manteniment dels requisits exigibles i pot ser revocada si no es compleixen.
 • Les persones majors de 60 anys amb llicència tipus E han de visar-la cada dos anys per mantenir-ne la vigència.
 • Les persones majors de 70 anys amb llicència tipus E han de visar-la anualment.
 • La llicència tipus F permet la tenença d’armes curtes o llargues de tiro esportiu d’afiliats de federacions esportives.
 • La llicència tipus F pot ser de tres classes, amb un màxim d'armes de concurs diferent per a cada classe.
 • Els interessats han de justificar la utilització de l'arma i acreditar l'habilitació esportiva per a la modalitat de tir.
 • La llicència tipus F només permet l'ús de les armes en els camps, polígons o galeries autoritzades per a la pràctica del tir.

Description

Proves les teves coneixences sobre les llicències d'armes a Espanya amb aquest qüestionari. Descobreix els requisits i vigències per a les llicències tipus D, E i F, així com les condicions per a la tenença i ús d'armes dins del marc legal espanyol.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Gun Bounty Program Quiz
7 questions
Gun Bounty Program Quiz
ConvenientChocolate266 avatar
ConvenientChocolate266
Gun Control Debate
10 questions
Gun Control Debate
WellBacklitAbstractArt avatar
WellBacklitAbstractArt
Gun Shot Residue (GSR)
12 questions
Gun Shot Residue (GSR)
PhenomenalCoconutTree avatar
PhenomenalCoconutTree
Use Quizgecko on...
Browser
Browser