Què és l'esser humà?

AdoringObsidian9692 avatar
AdoringObsidian9692
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Quin és el gènere al qual pertanyen els éssers humans segons el text?

Homo

Quina és la principal diferència entre el creacionisme i l'evolucionisme segons el text?

El creacionisme sosté que les espècies romanen fixes, mentre que l'evolucionisme admet canvis i transformacions.

Quina teoria proposa que les transformacions biològiques es transmeten a les generacions següents?

Lamarckisme

Segons el text, quin és l'ordre taxonòmic dels humans?

Primates

Quin concepte proposa Charles Darwin en la seva teoria de l'evolució?

Mutacions aleatòries i selecció natural

Quina etapa de l'hominització segueix immediatament als Australopithecus segons el text?

Homo Habilis

Què significa el procés d'hominització en l'evolució humana?

L'aparició i desenvolupament de la cultura dins de la humanitat.

Quins són els principals trets biològics d'Homo sapiens segons el text?

Polzes oposables, sistema fonètic, desenvolupament cerebral, i bipedisme.

Quin és un exemple de dualisme antropològic segons el text?

La postura que defensa que els humans tenen una ment o ànima única.

Quin és un aspecte important de la cultura humana segons el text?

Tenir un sentit de pertinença.

Què implica el procés de socialització segons el text?

Adquirir els coneixements per formar part de la societat i cultura humanes.

En què es basa el debat entre natura i cultura com a característiques definidores de l'ésser humà segons el text?

En les teories d'autors com Hobbes i Rousseau sobre l'estat primigeni de l'home.

Descobreix què és un ésser humà i quines característiques biològiques i taxonòmiques el defineixen. Coneix els diferents gèneres d'Homo com Habilis, Erectus i Neandertal, així com l'origen de les persones.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser