Kuantum Psikolojisi

SpotlessLearning avatar
SpotlessLearning
·

Start Quiz

Study Flashcards

221 Questions

Kuantum mekaniği ve insan davranışlarıyla ilgili olarak metinde ne söylenmektedir?

Bazı bilim insanları kuantum mekaniğinin insan davranışlarını açıklayabileceğini düşünmektedir.

Metinde bahsedilen kuantum mekaniği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kuantum mekaniği, bir galaksinin iki ucunda bulunan parçacıklar arasındaki etkileşimi incelemektedir.

Metinde bahsedilen bilim insanlarına göre, kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasındaki ilişki nasıldır?

Bilim insanları, kuantum fiziği ve insan psikolojisinin aslında birbirini tamamladığını düşünmektedir.

Metinde bahsedilen klasik karar verme kuramları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İnsanların her zaman belirli parametreler verildiğinde beklenen seçimi yaptığını varsayarlar.

Metinde bahsedilen bilişsel bilimcilerin keşfiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bilişsel bilimciler, insan davranışlarının bazılarının 'irrasyonel' olduğunu keşfetmişlerdir.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

'Mantık hataları', kuantum olasılık teorisi ile açıklanabilir

Hangisi doğrudur?

Kuantum bilişimi, insan karar verme mekanizmalarını tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Yazarın anlatımına göre, kuantum mekaniği nedir?

Bir nesnenin hem hareketini hem de yerini aynı anda kesin olarak bilememek durumu.

Kuantum kuramının temel ilkesi nedir?

Belirsizliğin evrendeki her türlü maddenin davranışında bulunduğunu söyler.

Klasik psikolojiye göre, insanlar karar verirken ne yapmaya çalışırlar?

Ödülü en üst düzeye çıkarmaya ve cezayı en az düzeye indirmeye çalışırlar.

Yazara göre, insanların karar verme sürecinde hangi durum devreye girer?

Nesnel değerlendirmeler ve öznel duyguların birleşimi

Süperpozisyon" durumu nedir?

Bir elektronun belirli bir anda şurada veya orada olabilmesi durumu.

"Kuantum temelli yaklaşımın" insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

"Kuantum temelli yaklaşım", insanların tutarsızlığını matematiksel olarak modelleyebilir.

"Süperpozisyon" durumuyla hangi benzerlik vurgulanmıştır?

"Süperpozisyon" durumu, Schrödinger'in kedisi deneyiyle benzerlik gösterir.

Zhang ve meslektaşları, hangi konuda yeni bir çalışma yapmışlardır?

Kuantum tabanlı karar verme modelleri üzerine

Iowa Kumar Görevi nedir?

Katılımcıların stratejilerini belirlemek amacıyla tasarlanmış bir deney

Nikotin bağımlısı ve sağlıklı katılımcılar arasında yapılan deneyde hangi sonuç elde edilmiştir?

Hızlı ve cezalı desteyi seçme eğilimi nikotin bağımlısı grupta daha yüksektir.

Yazarlar, kuantum modellerinin hangi durumda doğru tahminlerde bulunduğunu belirtmektedir?

Nikotin bağımlısı grup üzerinde yapılan beyin taramalarında

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

Bu destelerin uzun vadede zarara neden olması beklenmektedir.

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

'Hızlı ve cezalı' destelerin seçimi ile beyindeki aktivasyon arasında anlamlı bir korelasyon vardır.

'Beyin Kırıcı' adlı roman hangi yayınevi tarafından yayımlanmıştır?

İthaki Yayınları

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Suluboya resim

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında Matematik dışında hangisi yer almaktadır?

Astronomi

Metinde bahsedilen bilim insanlarına göre, kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasındaki ilişki nasıldır?

İki alan arasında bazı ilginç örtüşmeler olduğu düşünülmektedir.

Kuantum mekaniği ve insan davranışlarıyla ilgili olarak metinde ne söylenmektedir?

Her ikisi de gelecekteki davranışları tahmin etmeye çalışır.

Bilişsel bilimcilerin keşfettiği şey nedir?

'Irrasyonel' olarak nitelendirilen birçok davranışın varlığı.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

İnsanların karar verme sürecindeki mantık dışı davranışlarını.

'Kuantum fiziği ve insan psikolojisi birbirinden ilgisiz alanlarmış gibi görünebilir, ancak bazı bilim insanları iki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğünü düşünüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Kuantum fiziği ve insan psikolojisinin aslında örtüştüğünü.

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

İnsanların beklenmedik seçimler yapabileceğini.

Zhang ve meslektaşları hangi konuda yeni bir çalışma yapmışlardır?

Kuantum mekaniği ve beyin taraması

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Kuantum modelinin tahminlerinin doğruluğunu

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Bilimkurgu yazarlığı

Zhang'ın deneyinde nikotin bağımlısı ve sağlıklı katılımcılar arasında elde edilen hangi sonuç vardır?

Nikotin bağımlısı katılımcıların hızlı ve istikrarlı destelerden kart çekme eğiliminin daha düşük olduğu

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

Çünkü bu tür desteler daha düşük risk içerir ve kazanma olasılığı yüksektir

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı başarılı bir şekilde açıklayabildiği

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin temel ilkesi nedir?

Atom altı dünyada belirsizlik olduğu

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Kuantum-benzeri düşünce süreçlerinde yer alabilecek beyin bölgelerini

'Süperpozisyon' durumuyla hangi benzerlik vurgulanmıştır?

Bir elektronun belirli bir anda şurada veya orada olabilmesi gibi

Hangisi doğrudur?

Klasik psikoloji, insanların karar verirken 'cezayı' en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını farz eder.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadadır?

Bireyin nihai seçiminin belirsizliği

Yazarlar, kuantum modellerinin hangi durumda doğru tahminlerde bulunduğunu belirtmektedir?

'Fırlatılan bir paranın yazı mı yoksa tura mı geleceğine dair bahis oynadığınızı düşünün,' örneğiyle ilgili

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

'İnsanların inançları eylemlerini etkiler veya —kuantum terimleriyle ifade edersek— 'dolanık' hâle gelir,' ifadesiyle ilgili

Metinde hangi konu hakkında bilgi verilmektedir?

Kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasındaki benzerlikler

Yazarın ifadesine göre, kuantum mekaniği ile insan davranışları arasındaki ilişki nasıldır?

Örtüşmektedir

'Süperpozisyon' durumu ile ne vurgulanmıştır?

İnsan davranışlarındaki tutarsızlık

Metinde bahsedilen kuantum kuramının insan davranışlarını açıklamadaki temel iddiası nedir?

Kuantum olasılık teorisine dayalı olarak davranışları açıklama

'Bilişsel bilimcilerin keşfettiği' şey nedir?

İrrasyonel davranışlarımızın keşfi

Metinde bahsedilen klasik karar verme kuramlarının temel amacı nedir?

Kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmek

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin temel prensibi nedir?

Atom altı parçacıkların davranışını belirsizlikle tanımlamak

Metinde bahsedilen araştırmaya göre, insanların karar verme mekanizmalarında nelerin etkili olduğu vurgulanmaktadır?

Duygusal kararlar

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin insan davranışlarına olan etkisini nasıl açıklamak mümkündür?

Bireyin son kararının kuantum olasılığı yardımıyla ifade edilebilmesi

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Matematiksel psikoloji

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı

Kuantum mekaniği nedir?

Sadece atomları ve atom altı parçacıkları tanımlayan bir teori

Klasik psikolojiye göre, insanlar karar verirken ne yapmaya çalışırlar?

Eylemlerini olumlu sonuçlara yönlendirmeye çalışırlar

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Müzik

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bir elektronun belirli bir anda şurada veya orada olabilmesi

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

İnsanların inançlarının eylemlerini etkilediği durumu

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

Klasik psikolojideki 'pekiştirici öğrenme' kuramından farklı olarak

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Süperpozisyon' durumunu

Iowa Kumar Görevi neyi değerlendirmek için tasarlanmıştır?

Geçmiş hatalardan ders alma ve stratejilerini buna göre ayarlama yeteneklerini

Zhang ve meslektaşları, hangi konuda yeni bir çalışma yapmışlardır?

Kuantum temelli karar verme modellerini test etmişlerdir

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Bir dizi beyin alanının aktifleştiğini ortaya çıkarmıştır

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Klasik modellerin insan davranışlarını tam olarak açıklayamadığını

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

Çünkü hızlı kart çekmenin uzun vadede zarar getirdiğini öğrenmedikleri için

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Fizik

'Kuantum fiziği ve insan psikolojisi birbirinden ilgisiz alanlarmış gibi görünebilir, ancak bazı bilim insanları iki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğünü düşünüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Kuantum fiziği ile insan psikolojisinin örtüştüğünü

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

'Süperpozisyon' durumuyla benzerliği

Zhang ve meslektaşları, hangi konuda yeni bir çalışma yapmışlardır?

Kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasındaki ilişki

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Beyin taramaları, sağlıklı katılımcılarda karar vermede rol oynayan bazı beyin bölgelerinin aktifleştiğini göstermiştir.

'Beyin Kırıcı' adlı roman hangi yayınevi tarafından yayımlanmıştır?

İthaki Yayınları

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Astronomi ve Fizik

Kuantum kuramının temel ilkesi nedir?

Belirsizlik ilkesi

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

Mantıksal çelişkilerin kuantum kuramı ile çözülebileceğini savunmaktadır.

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bir parçacığın hem dalga hem de parçacık özellikleri göstermesi

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında Matematik dışında hangisi yer almaktadır?

Felsefe ve Psikoloji

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

'Kuantum temelli yaklaşım', insan davranışlarının belirsizliklerle dolu olduğunu savunur ve bu belirsizlikleri açıklamaya çalışır.

Yazara göre, insanların karar verme sürecinde hangi durum devreye girer?

Klasik karar verme modelleri

Metinde bahsedilen bilim insanlarına göre, kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasındaki ilişki nasıldır?

Kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasında ilginç bir örtüşme bulunmaktadır.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Mantıksız davranışların kuantum olasılık teorisi ile açıklanabileceğini savunmaktadır.

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Klasik karar verme kuramlarının insan davranışlarını tamamen açıklayamadığını vurgulamaktadır.

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Matematik

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bir parçacığın aynı anda iki farklı yerde olma durumu

'Kuantum mekaniği ve insan davranışlarıyla ilgili olarak metinde ne söylenmektedir?

Kuantum mekaniğinin, insan davranışlarının bazı yönlerini açıklamada etkili olduğu belirtilmektedir.

Metinde kuantum mekaniğinin temel ilkesi nedir?

Belirsizlik ilkesi: Atomaltı dünyada belirsizliğin varlığını kabul eder.

Kuantum mekaniği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Elektronun tam yerini ve hızını aynı anda kesin olarak bilemek mümkündür.

Metinde bahsedilen klasik karar verme kuramları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Klasik kuramlar, insanların eylemlerini tahmin etmeye yarayan pekiştirici öğrenme teorisine dayanır.

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Atomaltı parçacıkların aynı anda birden fazla konumda olabileceği durumu ifade eder.

Iowa Kumar Görevi neyi değerlendirmek için tasarlanmıştır?

Insanların geçmiş hatalarından ders alma ve stratejilerini buna göre ayarlama yeteneklerini

Zhang ve meslektaşları hangi kuantum tabanlı model/test etmişlerdir?

Karar verme modeli

Zhang'ın deneyinde katılımcılar hangi durumda hatalardan öğrenme eğilimi göstermemişlerdir?

Sigara içen grupta

Zhang ve meslektaşları hangi alanda daha fazla çalışma ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir?

Kuantum takviyeli öğrenme modeli

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi göstermiştir?

Frontal lobun aktivitesini

'Kuantum modellerin beyin taraması sonuçları ile bulduğu korelasyon neyi göstermiştir?'

Sigara içen gruptaki karar verme bozukluklarını

'Kuantum temelli öğrenme modelinin' ne durumda olduğu hakkında araştırmacılar ne söylemektedir?

'Hâlâ başlangıç aşamasında olduğunu'

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Klasik karar verme kuramlarının insanların davranışlarını ne kadar doğru tahmin edebildiğini'

'Süperpozisyon' durumu nedir?

'Belirsizlik' durumu

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

'Matematik dışında Suluboya Resim'

Metinde bahsedilen klasik karar verme kuramları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapılacağını tahmin etmeye çalışırlar, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.

Metinde bahsedilen kuantum mekaniği ve insan davranışları arasındaki ilişki nasıldır?

İnsan davranışları, kuantum düzeyindeki belirsizliklerden etkilenirken, kuantum mekaniği de insan karar verme sürecine etki eder.

Metinde bahsedilen klasik karar verme kuramlarının temel amacı nedir?

Kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeyi amaçlar.

Metinde bahsedilen 'Süperpozisyon' durumu nedir?

Süperpozisyon, bir parçacığın aynı anda birden fazla yerde olma durumunu ifade eder.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadadır?

İnsan zihninin rasyonel olmadığını ve bu durumun kuantum mekaniği ile açıklanabileceğini vurgular.

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Kuantum fiziği ve insan davranışları

'Bilişsel bilimcilerin keşfettiği' şey nedir?

Mantık dışı davranışların varlığı

Metinde bahsedilen deneyin amacı nedir?

İnsanların karar verme süreçlerini değerlendirmek

Zhang ve meslektaşlarının deneyinde katılımcıların önünde bulunan dört desteden kart seçme amacı nedir?

Oyunun sonunda toplamda kazanç elde etmek

Zhang'ın deneyinde nikotin bağımlısı deneğin katılımının nedeni nedir?

Nikotin bağımlılığının Iowa Kumar Görevi'ndeki performansı etkileyip etkilemediğini gözlemlemek

Yazarlar, deney sonuçlarının neye işaret edebileceğini belirtmişlerdir?

Sigara içen grupta karar verme bozuklukları olduğuna

'Kuantum modelinin verdiği sonuçların oldukça doğru tahminler olduğu' ile ilgili ifade neyi vurgulamaktadır?

Kuantum modelinin klasik modellere göre daha iyi sonuç verdiğini

'Klasik takviyeli öğrenme modellerinin duygulanım bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar, sosyal davranış bozuklukları, özgür irade ve diğer bilişsel işlev sorunlarını açıklamada 'büyük başarı' gösterdiği' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Klasik modellerin karmaşık insan davranışlarını açıklamada başarılı olduğunu

'Kuantum modellerin beyindeki nörofizyolojik süreçlerle ilişkilendirilmesi çok karmaşık bir sorundur,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Kuantum modellerinin beyindeki nörofizyolojik süreçlerle ilişkilendirilmesinin zor olduğunu'

Zhang ve meslektaşları, deneyin sonuçlarına dayanarak ne belirtmektedir?

Klasik ve kuantum modellerinin benzer sonuçlar verdiğini

Yazarın metindeki temel ilgi alanları nelerdir?

Bilimkurgu yazarlığı ve sinema

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin temel ilkesi nedir?

Kuantum mekaniği, çok küçük olan dünyada belirsizlik olduğunu söyler

Metinde bahsedilen araştırmaya göre, insanların karar verme mekanizmalarında nelerin etkili olduğu vurgulanmaktadır?

Öznel duyguların ve nesnel kararların etkili olduğu

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Kuantum-benzeri düşünce süreçlerinde yer alabilecek beyin bölgelerini

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bireyin nihai seçiminin öngörülememesi

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Klasik karar verme kuramları'nın insanların davranışlarını doğru tahmin edemediğini

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Matematik dışında bir konu

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı

Metinde bahsedilen deneyin amacı nedir?

İnsanların karar verme mekanizmalarını kuantum mekaniği açısından incelemek

Zhang ve meslektaşları hangi alanda daha fazla çalışma ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir?

Kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasındaki ilişkinin karmaşıklığını çözmek

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bir nesnenin aynı anda iki farklı yerde olabilme durumu

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

İnsanların karar verme sürecinin karmakarışık olduğunu

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

İnsanların tutarsız davranışlarını

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Felsefe ve psikoloji

Metinde kuantum mekaniğinin hangi konuda yardımcı olabileceği hakkında ne söylenmektedir?

İnsan davranışlarının temel sebeplerini açıklayabilir.

Metinde bahsi geçen klasik karar verme kuramlarının hangi durumu açıklamaya çalıştığı vurgulanmaktadır?

Belirli parametreler verildiğinde insanların beklenen seçimleri yapmasını.

Yazarın anlatımına göre, kuantum mekaniği ve insan psikolojisi arasındaki ilişki nasıl vurgulanmıştır?

İki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğü belirtilmiştir.

Metinde bahsedilen araştırmaya göre, klasik karar verme kuramlarının eksiklikleri hangi kuram ile açıklanabileceği ileri sürülmektedir?

Kuantum olasılık teorisi

Metinde bahsedilen Xiaochu Zhang'in ifadesine göre, bilişsel bilimcilerin keşfettiği şey nedir?

'Irrasyonel' davranışların varlığıdır.

'Schrödinger'in kedisinin aynı anda hem canlı hem de ölü olmasına izin veren, bir galaksinin iki ucunda bulunan parçacıkların 'birbiriyle konuşabileceğini' söyleyen kuram,' hangi olayı açıklayabilir?

İnsan davranışlarını

Kuantum mekaniğine göre, atomaltı dünyada hangisi görülmez?

Trenin rotası

Metinde bahsedilen klasik karar verme teorileri ile kuantum kuramı arasındaki fark nedir?

Kuantum kuramı, insanların olumsuz sonuçlardan ziyade olumlu sonuçlarla doğru yönlendiklerini farz ederken klasik karar verme teorileri ödül ve ceza üzerine kuruludur.

Metindeki örneklerle de desteklenen kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesi aşağıdakilerden hangisine benzer?

Tura ya da yazı gelme olasılığı arasında seçim yapmak

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin insan karar verme mekanizmalarına olan etkisi nasıldır?

Kuantum mekaniği, insanların inançları eylemlerini etkileyebilir, çünkü insan davranışları da parçacıklar gibi birbiriyle dolanık hâle gelebilir.

Metinde bahsedilen kuantum mekaniği ile ilgili hangisi doğrudur?

Kuantum mekaniği, süperpozisyon durumu gereği bireyin nihai seçimi bilinemez ve öngörülemez.

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Fizikteki belirsizlik prensipleri

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğiliminin kaybedenlerde neden daha düşük olduğuna dair metinde yapılan açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

'Hızlı ve istikrarlı' destelerde kart çekme eğilimi kazanma durumunda daha yüksek olduğu için kaybedenlerde daha düşüktür.

Zhang ve meslektaşları hangi konuda yeni bir çalışma yapmışlardır?

Klasik karar verme modelleri

Zhang'ın deneyinde nikotin bağımlısı deneğin katılımının nedeni nedir?

Nikotin bağımlılığının karar verme mekanizmalarını etkileme potansiyeli

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Frontal lobun aktifleştiğini

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Kuantum fiziğinde parçacıkların aynı anda birden fazla durumda olabilme durumu

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Klasik karar verme kuramlarının eksikliklerini

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Bilimkurgu yazarlığı ve Matematik

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

'Süperpozisyon' durumunu

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

'Süperpozisyon' durumunun insan davranışlarındaki rolünü açıklayabildiğini

Metinde kuantum mekaniğinin insan davranışlarını açıklamadaki temel iddiası nedir?

Kuantum mekaniği, insan davranışlarının rasyonel olmayan yönlerini açıklayabilir.

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları, kuantum olasılık teorisinin davranışsal tutarsızlıkları açıklayabileceğini göstermiştir.

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Kuantum fiziğinde, bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda olabilme durumudur.

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

Bu durumun neden kaybedenlerde daha düşük olduğu, kuantum olasılık teorisiyle açıklanabilir.

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Matematik dışında müzik de temel ilgi alanlarından biridir.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Mantıktaki eksiklikler' terimi, kuantum olasılık teorisinin insan davranışlarını açıklamada etkisiz olduğunu belirtmektedir.

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin temel ilkesi nedir?

Çok küçük olan bu dünyada daha büyük ölçeklerde görülmeyen büyük bir belirsizlik olduğunu söylemektedir.

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bireyin nihai seçiminin öngörülememesi ve belirsizliğin etkisi altında olması durumunu ifade eder.

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

Klasik psikoloji, insanların karar verirken 'ödülü' en üst düzeye çıkarmaya ve 'cezayı' en az düzeye indirmeye çalıştıklarını farz eder.

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Bilişsel bilim

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı

'Bilişsel bilimcilerin keşfettiği' şey nedir?

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

Zhang ve meslektaşları hangi alanda daha fazla çalışma ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir?

Kuantum mekaniği

Zhang ve meslektaşları, hangi konuyu öğrenmek için 12 klasik psikoloji modeline karşı iki kuantum tabanlı karar verme modeli test ettiler?

Karar verme mekanizmalarının beyindeki aktivasyonunu

Iowa Kumar Görevi'nde katılımcılar ne yapmak için dört desteden kart seçiyorlar?

Para kazandırmak

Zhang'ın deneyinde nikotin bağımlısı deneğin katılımının nedeni nedir?

Sağlıklı katılımcılardan farklı sonuçlar almak

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Beyindeki nörofizyolojik süreçleri

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

Karar verme mekanizmalarını etkileyebilir

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

'Yavaş ve istikrarlı' destelere göre daha az para kazandırır

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadadır?

'Klasik karar verme kuramları' ile 'kuantum tabanlı karar verme modelleri' arasındaki farkı

'Schrödinger'in kedisinin aynı anda hem canlı hem de ölü olmasına izin veren, bir galaksinin iki ucunda bulunan parçacıkların 'birbiriyle konuşabileceğini' söyleyen kuram,' hangi olayı açıklayabilir?

'Süperpozisyon' durumunu

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Klasik karar verme kuramları'nın kusurlarını

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin insan davranışlarına etki ettiği iddiası nasıldır?

Kuantum mekaniği, insan davranışlarını anlamlı bir şekilde açıklayabilir.

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Beyin taraması sonuçları, kuantum fiziği ile ilişkilendirilebilecek belirli aktiviteleri ortaya çıkarmıştır.

'Kuantum fiziği ve insan psikolojisi birbirinden ilgisiz alanlarmış gibi görünebilir, ancak bazı bilim insanları iki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğünü düşünüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

İki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğünü ve ilişkili olabileceğini vurgulamaktadır.

'Bilişsel bilimciler birçok davranışımızın 'irrasyonel' olduğunu keşfettiler,' ifadesine göre bilişsel bilimcilerin keşfettiği şey nedir?

İnsan davranışlarının bazı durumlarda irrasyonel olduğunu keşfetmişlerdir.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

Kuantum olasılık teorisinin mantıktaki eksiklikleri açıklamada kullanılabileceğini vurgulamaktadır.

'Schrödinger'in kedisinin aynı anda hem canlı hem de ölü olmasına izin veren, bir galaksinin iki ucunda bulunan parçacıkların 'birbiriyle konuşabileceğini' söyleyen kuram,' hangi olayı açıklayabilir?

'Schrödinger'in kedisinin aynı anda hem canlı hem de ölü olmasına izin veren' ve 'bir galaksinin iki ucunda bulunan parçacıkların 'birbiriyle konuşabileceğini' söyleyen kuram,' durumlarını açıklayabilir.

Zhang ve meslektaşları hangi alanda yeni çalışmalar yapmışlardır?

Kuantum mekaniği

Iowa Kumar Görevi, insanların hangi yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır?

Geçmiş hatalardan ders alma ve stratejilerini buna göre ayarlama yeteneklerini

Zhang'ın deneyinde sağlıklı ve nikotin bağımlısı deneğin sayısı toplamda kaçtır?

60 sağlıklı, 50 nikotin bağımlısı

Kuantum modelinin verdiği sonuçlarla ilgili olarak neler söylenmiştir?

Oldukça doğru tahminler yapabilmektedir.

Zhang ve meslektaşları, hangi alanda daha fazla çalışma ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir?

Kuantum modelleri

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları nelerdir?

Fizik ve astronomi

'Süperpozisyon' durumuyla hangi benzerlik vurgulanmıştır?

'Süperpozisyon' durumu, kuantum modelinin verdiği sonuçlarla ilişkilidir.

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Klasik karar verme kuramları'nın eksikliklerini

Metinde bahsedilen kuantum mekaniğinin tanımı nasıldır?

Kuantum mekaniği, evrendeki tüm maddeleri oluşturan atomların davranışını tanımlar.

Metindeki anlatıma göre, kuantum mekaniğinin insan karar verme mekanizmalarına etkisi nasıl açıklanabilir?

Kuantum mekaniği, insanların karar verirken belirsizliğe yer açarak alışılmadık kararlar vermelerine neden olabilir.

Metinde vurgulanan 'süperpozisyon' durumu nasıl tanımlanabilir?

Süperpozisyon durumu, elektronun davranışının belirsizliğini tanımlar.

'Ölçüm sonucu' ifadesi metinde hangi durumu anlatmaktadadır?

'Ölçüm sonucu', bir bireyin en son seçimini ifade eder.

Zhang ve meslektaşlarının yaptığı deneyde beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Klasik karar verme kuramlarının insan davranışlarına tam olarak uymadığını ortaya koymuştur.

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında hiçbiri yer almaz.

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadadır?

'Klasik karar verme kuramları'nın insan davranışlarına tam olarak uymadığını vurgulamaktadır.

Yukarıdaki metinde hangi deneyin sonucunda, katılımcıların kısa vadede az kazandıran ama toplamda zarardan koruyan destelerden kart çekmeye eğilimli olduğu belirtilmiştir?

Zhang'ın deneyi

Metinde bahsedilen deneyde, sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sırasında hangi sonuç elde edilmiştir?

Beyindeki parlak noktalar kuantum modelinin tahminleriyle anlamlı bir korelasyon gösterdi.

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

Çünkü kaybedenler yavaş ve istikrarlı destelerden kart çekmeyi öğrenirler.

'Klasik karar verme kuramları kişinin belirli parametreler verildiğinde hangi seçimi yapacağını tahmin etmeye çalışır, ancak insanlar her zaman beklendiği gibi davranmaz.' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Klasik karar verme kuramlarının insan davranışlarını doğru tahmin edemediğini vurgular.

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bir durumun birden fazla olası sonucu olması durumu

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Astronomi

'Kuantum temelli yaklaşımın' insan davranışlarındaki tutarsızlığı nasıl açıklayabildiğiyle ilgili ne söylenir?

'Kuantum temelli yaklaşım', insan davranışlarındaki tutarsızlığı anlamlı bir şekilde açıklamıştır.

'Bilişsel bilimcilerin keşfettiği' şey nedir?

'Bilişsel bilimcilerin keşfettiği' şey, klasik karar verme kuramlarının eksiklikleri hakkında yeni bulgulardır.

Metinde bahsedilen konuya göre, hangi durum kuantum mekaniği ve insan davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılabileceğini belirtmektedir?

Klasik karar verme kuramlarının eksiklikleri

'Kuantum fiziği ve insan psikolojisi birbirinden ilgisiz alanlarmış gibi görünebilir, ancak bazı bilim insanları iki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğünü düşünüyor,' ifadesi metinde neyi vurgulamaktadır?

İki farklı alanın aslında örtüştüğünü

Metinde bahsedilen 'süperpozisyon' durumu nedir?

Bir nesnenin aynı anda hem canlı hem de ölü olması

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi hangi durumu açıklamaktadır?

Klasik karar verme kuramlarının eksiklikleri

'Bilim insanları iki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğünü düşünüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

Kuantum fiziği ve insan psikolojisi arasındaki ilişkiyi

'Bilişsel bilimciler birçok davranışımızın 'irrasyonel' olduğunu keşfettiler,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'İrrasyonel' davranışların kuantum mekaniğiyle açıklanabilirliğini

Kuantum mekaniği temel olarak hangi davranışı tanımlar?

Çok küçük zerrelerin davranışını

Klasik psikolojiye göre insanlar karar verirken ne yapmaya çalışır?

Ödülü en üst düzeye çıkarmaya ve cezayı en az düzeye indirmeye

Haven ve Khrennikov'a göre, kuantum mekaniği nasıl bir etkiye sahiptir?

İnsanların inançları eylemlerini etkiler

Kuantum temelli karar verme modeline göre, bir bireyin son kararı ne şekildedir?

Öngörülemez

'Süperpozisyon' durumu neyi ifade eder?

Bir elektronun belirli bir anda şurada veya orada olabilmesi gibi

'Ölçüm sonucu' ifadesi metinde hangi durumu anlatmaktadır?

Bir bireyin en son kararını ifade eder

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

'Süperpozisyon' durumu

'Mantıktaki bu eksikliklerin kuantum olasılık teorisi ile gayet iyi bir şekilde açıklanabileceğini ileri sürüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Dolanık' hâle gelmeyi ifade eder

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

"Matematik"

Iowa Kumar Görevi neyi değerlendirmek için tasarlanmıştır?

Katılımcıların geçmiş hatalardan ders alma ve stratejilerini buna göre ayarlama yeteneklerini ölçmek

Zhang ve meslektaşları hangi kuantum tabanlı model/test etmişlerdir?

Kuantum takviyeli öğrenme modeli

'Süperpozisyon' durumu nedir?

Bir sistemin birden fazla durumda olması ve belirli bir durumda belirli bir olasılıkla bulunma olasılığı

'Hızlı ve istikrarlı' destelerden kart çekme eğilimi kaybedenlerde neden daha düşüktür?

'Hızlı ve istikrarlı' destelerin kazandırdığı para miktarının yüksek olmasına rağmen oyunun sonunda zarar ettirmesinden kaynaklanır

Zhang'ın deneyinde sağlıklı katılımcılarda beyin taraması sonuçları neyi ortaya çıkarmıştır?

Beyindeki parlak noktaların kuantum modelinin tahminleri ile anlamlı bir korelasyon olduğunu

'Beyin Kırıcı' adlı romanın yazarının temel ilgi alanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Bilimkurgu yazarlığı

'Kuantum fiziği ve insan psikolojisi birbirinden ilgisiz alanlarmış gibi görünebilir, ancak bazı bilim insanları iki alanın ilginç bir şekilde örtüştüğünü düşünüyor,' ifadesi neyi vurgulamaktadadır?

İki alan arasında ilginç bağlantılar olduğunu

Explore the potential connection between quantum physics and human psychology with this quiz. Delve into the intriguing overlap between these seemingly unrelated fields and their potential to explain the most mysterious phenomena.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser