Purpose of Chess Openings

UndisputedOcean avatar
UndisputedOcean
·

Start Quiz

Study Flashcards

40 Questions

რა არის ჩიხების თავიდან აცილების მიზანი?

ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც გამორიცხავს ჩიხური სიტუაციების წარმოშობის შესაძლებლობას.

როდის შეიძლება თავიდან ავიცილოთ ჩიხური სიტუაცია?

იმ შემთხვევაში თუ განსაზღვრული ინფორმაცია წინასწარაა ცნობილი.

ტერმინი „არასაიმედო მდგომარეობა“ –––––––––––––––, რომ აუცილებლად წარმოიშობა ჩიხი.

არ გულისხმობს.

ჩიხების თავიდან ასაცილებლად ორგანიზებას უკეთებენ პროცესის ––––––––––––––––––––დისკოზე.

ყველა გამომავალი მონაცემების შუალედურ ფორმირებას.

დამატებითი რესურსების ლოდინის პირობის დარღვევის მეთოდია - ვაიძულოთ პროცესები მოითხოვონ მათთვის საჭირო რესურსები ––––––––––––––––––––––––––––– .

შესრულების დაწყებამდე.

წრიული ლოდინი არ წარმოიშვება მაშინ, როცა შეიძლება ყველა რესურსს მივანიჭოთ უნიკალური ნომრები და მოვითხოვოთ, რომ --------------------------

პროცესებმა რესურსები მოითხოვონ ნომრების ზრდის რიგის მიხედვით.

საოპერაციო სისტემაში პროცესები შეიძლება სრულდებოდნენ ფსევდოპარალელურად –––––––––––––––––– და ურთიერთქმედებდნენ ერთმანეთთან.

ერთ სისტემაში ან პარალელურად სხვადასხვა სისტემებში.

ჩიხები წარმოიშობიან მაშინ, როცა არსებობს პროცესების ჯგუფი, რომლებიც ცდილობენ ––––––––––––––––––– სხვა პროცესის მიერ უკვე დაკავებულ რესურსზე.

მიიღონ რესურსთან დაშვების უფლება და პრეტენზიას აცხადებენ.

„ოველვერის“ ძირითადი იდეაა - მეხსიერებაში იყოს პროგრამის მხოლოდ ის ინსტრუქციები,––––––––––––––––––––––––.

რომლებიც საჭიროა დროის მოცემულ მომენტში.

”სვოპინგი“ - მთლიანი პროცესების გადატანაა ოპერატიული მეხსიერებიდან დისკოზე –––––––––––– და პირიქით.

ოპერაციული მეხსიერებიდან დისკოზე.

პროცესის ლოგიკური და ფიზიკური მისამართების დაკავშირება ხდება ------------

კონკრეტულ განყოფილებაში მისი ჩატვირთვის ეტაპზე.

მეხსიერების მართვის ქვესისტემა აფასებს მოსული პროცესის ზომას, ––––––––––– და მისამართების აწყობას.

არჩევს შესაფერის განყოფილებას, ახორციელებს ამ განყოფილებაში პროცესის ჩატვირთვას.

ლოგიკური მისამართი გვერდოვან სისტემაში - (p,d) მოწესრიგებული წყვილია, –––––––––– p გვერდის ფარგლებში.

სადაც p - გვერდის ნომერია, ხოლო d - ძვრაა.

გვერდების ცხრილი (page table) გადამისამართდება პროცესების სპეციალური რეგისტრის დახმარებით და საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ------------ დახმარებით.

კადრის ნომერი ლოგიკური მისამართის.

სეგმენტური ორგანიზაციისას ვირტუალური მისამართი ორგანზომილებიანია და შედგება - ---------- .

სეგმენტის ნომერისაგან და ძვრისაგან სეგმენტის შიგნით.

სისტემებში, სადაც სეგმენტებს აპარატული მხარდაჭერა აქვს, სეგმენტის პარამეტრები– ნომრი და სეგმენტის შიგნით ძვრა ინახება ––––––––– .

სეგმენტების დისკრიპტორებში.

ვირტუალური მეხსიერების კონცეფციის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ინფორმაცია, რომელთანაც მუშაობს აქტიური პროცესი, განლაგებული უნდა იყოს –––––––––––––.

ოპერატიულ მეხსიერებაში.

ვირტუალური მეხსიერების მქონე სისტემებში იმ მისამართებს, რომლებსაც ––––––, ეწოდებათ ვირტუალური.

გენერაციას უკეთებს პროგრამა.

რა ეტაპებზე შეიძლება დაკეთდეს ინსტრუქციებისა და მონაცემების დაკავშირება მეხსიერებასთან ?

კომპილაციის, ჩატვირთვის და შესრულების ეტაპზე.

ერთმომხმარებლიან სისტემებში მეხსიერების უწყვეტ ბლოკებად ორგანიზაციით დაცვის უზრუნველყოფა შესაძლებელია პროცესორზე განთავსებული - ------------------------

საზღვრის რეგისტრით.

ვირტუალური მეხსიერების ორგანიზაციისათვის გამოდგება ––––––– მეხსიერება.

გვერდოვანი, სეგმენტური და სეგმენტურ-გვერდოვანი.

თუ ბრძანების შესრულების პროცესში–––––––, წარმოიშობა განსაკუთრებული სიტუაცია, რომელსაც გვერდოვანი დარღვევა ეწოდება.

მეხსიერებაში არ არიან გვერდები.

ფაილი წარმოადგენს --------------- , რომელიც ინახება ბლოკების მიმდევრობის სახით;

ერთბაიტიანი ჩანაწერების არასტრუქტურიზებულ მიმდევრობას.

ფაილის ინდექსი შედგება ელემენტების სიისაგან, რომელთაგანაც ––––––––– და მონაცემებს ამ ბლოკის მდებარეობის შესახებ.

თითოეული შეიცავს ფაილის ბლოკის ნომერს.

სიმბოლო ბიტების ერთობლიობა, რომლებიც გამოიყენებიან ––––––––––––––– აღსანიშნავად.

ციფრების, ასოების, სასვენი ნიშნების და სპეციალური სიმბოლოების.

ფაილურ სისტემაში ფაილების -------- გამოიყენება დირექტორიები.

ორგანიზებული განთავსებისა და სწრაფი წვდომისთვის.

ლოგიკური ლინკი წარმოადგენს დირექტორიაში არსებულ ჩანაწერს, რომელიც უთითებს ––––––––––– .

სხვა დირექტორიაში განთავსებულ ფაილამდე გზას.

ფიზიკური ლინკი კი ეს არის დირექტორიაში არსებული ჩანაწერი, რომელიც უთითებს –––––ფაილის განთავსების ფიზიკურ მისამართს.

შემნახველ მოწყობილობაზე.

მეტამონაცემები უზრუნველყოფენ ფაილური სისტემის –––––––––––––– .

მთლიანობას და მომხმარებლის მხრიდან მათზე ზემოქმედება შეუძლებელია.

ფაილური დესკრიპტორი წარმოადგენს ღია ფაილების ცხრილში ––––––––––––– .

შესაბამის ფაილზე ჩანაწერის ნომერს.

ფაილების ორგანიზაციის შემდეგი მეთოდები არსებობს :

მიმდევრობითი, პირდაპირი, ინდექსირებული მიმდევრობა და დაყოფილი.

ფაილური სისტემის მთავარი ამოცანაა პროგრამისტს მისცეს –––––––––––––––––––– .

აპარატულად დამოუკიდებელი მარტივი აბსტრაქტული მოდელი.

სისტემურ გამოძახებას ზოგჯერ –––––––– წყვეტას უწოდებენ.

პროგრამულ.

ტაიმერის წყვეტა საოპერაციო სისტემის მიერ გამოიყენება პროცესების ––––––––––

დაგეგმვისას.

საოპერაციო სისტემის მონოლითურ ბირთვში ახალი კომპონენტების დამატების ან ძველის ამოძების ერთადერთი გზაა – თავიდან –––––

კომპილაცია.

თითოეული პროცესი შეიძლება იმყოფებოდეს შემდეგ მდგომარეობაში:

პროცესი სრულდება და პროცესი არ სრულდება

ოპერაციულ სისტემის დინამიკური პარამეტრები აღწერენ მოცემულ მომენტში –––– რესურსების რაოდენობას.

თავისუფალი.

ჩამოთვლილთაგან რომლებია პროცესების კოოპერაციის მიზეზები?

სისტემის მოდულური კონსტრუქცია.

თითოეულ პროცესს გააჩნია საკუთარი სამისამართო სივრცე, რომლის დარღვევასაც მივყავართ ––––––––––– .

პროცესორის ავარიულ გაჩერებასთან.

ჩამოთვლილთაგან რომლებია პროცესების კოოპერაციის მიზეზები?

სისტემის მოდულური კონსტრუქცია.

This quiz explores the purpose and objectives of chess openings, the initial moves made to control the center and develop pieces for the middle game. Test your understanding of the goals and strategies behind the different chess opening theories.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Master the Chess Opening Principles
7 questions
Computer Chess Championship
5 questions
History and Variations of Chess
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser