Psychology: Cognitive Dissonance and Emotional Reactions

BenevolentAzalea avatar
BenevolentAzalea
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Ta'lim jarayonida ilgari surilgan amaliy vazifalar bilan talabalarning hozirgi bilim, ko'nikma va malakalari o'rtasidagi ziddiyat nima hisoblanadi?

Nizoning asosi muloqot ishtirokchilarining biri ikkinchisining o'z ehtiyojlarini qondirish, o'z maqsadlariga erishish jarayoniga to'sqinlik qila boshlashi tufayli to'siqni bartaraf etish uchun amalga oshiruvchi harakatlari nizoni keltirib chiqaradi. Bu mazkur jarayon nima deb ataladi?

Sub'ektning ob'ektga nisbatan real sharoitlarda amalga oshirishi mumkin bo'lgan harakatlari majmui qaysi hissiyotlar orqali amalga oshiriladi?

Ta'lim jarayonida ob'ekt yoki hodisani ongda bo'lgan paytda anglash jarayoniga nima deyiladi?

Tarbiya shaxsning o'zi va o'z sifatlari to'g'risidagi tasavvurlarining shakllanishi jarayoni nima deb ataladi?

Insonlarning fikrlari, hissiyotlari va xatti-harakatlariga ta'sir ko'rsata olish uchun turli vositalar qanday amalga oshiriladi?

Odatiy miqyosda ishlatiladigan turli signallar nima bo'ladi?

Qaysi jarayat sub'ektning ob'ektga nisbatan real sharoitlarda amalga oshirishi mumkin bo'lgan harakatlarni shakllantiradi?

G. Ollport kimdir?

O'qituvchining pedagogik bilim va malakalari majmui nima uchun zarur?

Harakatlarni tashqi nutq sifatida shakllantirish, shuningdek, ongdagi harakatlarni bajarish haqida kimning nazariyasi mavjud?

Uchinchi komponentli tizimni kim ishlab chiqqan?

'Har xil guruhlarni boshqarish' nima uchun kerakli shaklni beradi?

'Sub'ekt his qiladigan real hissiyotlar'ga qanday munosabatlar aytiladi?

'Haddan tashqari namoyon bo'lishi' qaysi shaxsiy xususiyat orqali namoyon bo'ladi?

'Mаzkur kоrхоnа yoki muаssаsаning хizmаt yo'l-yo'riqlаrigа bo'ysundirаdi.' degan maqsad qaysi haqda berilgan?

Description

Explore the concept of cognitive dissonance and emotional reactions in the context of learning activities and tasks. Understand how individuals may exhibit emotional responses (sympathy, antipathy, reluctance, etc.) towards tasks based on their real feelings towards the subject, allowing for actions to be taken in real conditions regarding the subject-object relationship involving hands, fingers, and palms...

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser