Programmeren H2: Variabelen

FaultlessDidgeridoo avatar
FaultlessDidgeridoo
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat is het verschil tussen static typing en dynamic typing?

Static typing legt het type van een variabele vast tijdens het compileren, terwijl dynamic typing het type van een variabele tijdens runtime kan veranderen.

Wat is typecasting en geef een voorbeeld?

Typecasting is een manier om aan een programmeertaal duidelijk te maken dat een typeconversie moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: a=2 en b = “1”, a + int(b) resulteert in een foutmelding.

Wat is weak typing?

Bij weak typing kan een programmeertaal omgaan met operatoren die verschillende types combineren. Er wordt gebruik gemaakt van impliciete typecasting (type conversie).

Wat is duck typing?

Bij duck typing hoeft een nieuwe variabele niet te worden gedeclareerd. De interpreter bepaalt zelf het type op het moment dat een waarde aan de variabele wordt toegewezen.

Wat is het doel van typecasting in programmeren?

Typecasting wordt gebruikt om variabelen van het ene datatype naar het andere te converteren, om zo compatibiliteit tussen verschillende datatypes mogelijk te maken.

Wat is het resultaat van de functie verdubbel(12)?

24

Hoe wordt een nieuwe variabele toegevoegd aan de geheugenstack?

Bovenop de stapel, bovenaan de geheugenstack.

Wat is de scope van een variabele binnen een functie?

Local

Hoeveel bits vormen een byte?

8

Wat is de representatie van een enumeration type?

Binair

Wat is de representatie van een set met 10 waarden?

10 bits

Wat is het resultaat van de list slicing getallen[ : :-1]?

[48, 9, 32, 7, 15, 12]

Wat is het verschil tussen static typing en dynamic typing?

Bij static typing wordt het datatype van variabelen expliciet gedeclareerd, terwijl bij dynamic typing het datatype wordt bepaald op basis van de waarde die aan de variabele wordt toegekend.

Wat is het resultaat van de list slicing getallen[:-1]?

[12, 15, 7, 32, 9]

This quiz covers the fundamental concepts of variables in programming, including their names, addresses, types, and values. It also explores the concepts of static and dynamic binding, as well as static and dynamic typing in programming languages.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser