Programming Principles: Design Cycle and Implementation

FaultlessDidgeridoo avatar
FaultlessDidgeridoo
·

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Wat zijn de stappen in de ontwerpcyclus van een programma?

  1. Beschrijf en analyseer het probleem. 2. Ontwerp een algoritme (pseudocode). 3. Zet algoritme om in broncode (source code). 4. Vertaal de broncode naar machinetaal (compile). 5. Voer het programma uit (run). 6. Spoor eventuele fouten op (debuggen).

Wat houdt Test Drive Development (TDD) in?

TDD is een ontwikkelingsmethode waar eerst tests worden voorzien en dan pas code wordt geschreven. Het principe werd voor het eerst beschreven door Kent Beck in 2003 en vormt een onderdeel van Agile-software ontwikkeling.

Wat is de eerste stap in de TDD ontwikkelingscyclus?

Test maken: De programmeur schrijft eerst een test, gebaseerd op een requirement, en schrijft pas dan de code.

Waarom moet een nieuwe test initieel in principe falen volgens TDD?

Een test moet initieel in principe falen, aangezien het stuk code waarop deze test van toepassing is, nog niet bestaat. Het laten falen van de nieuwe test is belangrijk om na te gaan of de test effectief is.

Wat wordt er gedaan in de stap 'Alle tests draaien en kijken of de nieuwe test faalt' in de TDD ontwikkelingscyclus?

In deze stap worden alle tests gedraaid en wordt gecontroleerd of de nieuwe test faalt. Een test moet initieel in principe falen, aangezien het stuk code waarop deze test van toepassing is, nog niet bestaat.

Wat gebeurt er in de stap 'Code schrijven' van de TDD ontwikkelingscyclus?

In deze stap wordt de daadwerkelijke code geschreven om de zojuist gemaakte test te laten slagen.

Wat betekent het DRY principe in programmeertermen?

Don't Repeat Yourself

Wat is het doel van het DRY principe?

Het vermijden van herhaling in code of data.

Wat is de betekenis van WET in programmeertermen?

We Enjoy Typing

Wat is het verschil tussen WET en DRY in programmeertermen?

Bij DRY veranderen 'alle kopieën' automatisch, omdat er niets herhaald wordt. Bij WET oplossingen zijn '1_stap_verwijderd' om fouten te voorkomen door niet alle kopieën van een stuk code aan te passen als er iets moet wijzigen.

Wat wordt bedoeld met 'Rubber Duck Debugging'?

Een probleem uitleggen aan iemand (of iets) kan soms resulteren in het vinden van de oplossing, ook al weet deze persoon niets van het probleem.

Waarom is commentaar in code belangrijk?

Commentaar is bedoeld om code beter te begrijpen in een later stadium.

Wat is het doel van een coding convention (stijlregels)?

Het is belangrijk dat code goed leesbaar is.

Wat is de maximale lengte van een code regel volgens de PEP-8 styleguide?

79 tekens

Hoeveel spaties worden gebruikt om een insprong aan te geven volgens PEP-8?

4 spaties

Wat is het belang van het gebruik van lege lijnen in code volgens de PEP-8 styleguide?

Lege lijnen worden gebruikt om logische secties aan te duiden en om methoden binnen een klasse te omringen.

Hoe moeten imports gegroepeerd worden volgens de PEP-8 styleguide?

  1. Standard library imports. 2. Related third party imports. 3. Local application/library specific imports.

Wat is het doel van string quotes volgens de PEP-8 styleguide?

Het kiezen van enkele of dubbele quotes, maar deze keuze in de ganse code consistent gebruiken.

Wanneer worden spaties niet gebruikt bij de start van haakjes?

Bij de start van haakjes

Wat is een blok commentaar volgens PEP-8?

Een blok commentaar bestaat uit 1 of meer paragrafen commentaar, bestaande uit volle zinnen, die elk beginnen met een hoofdletter en eindigen op een punt.

Wat moet altijd gebruikt worden voor modules volgens de naamgevingsconventies?

Kleine namen bestaande uit kleine letters

Wat is een design patroon?

Een beschrijving van de oplossing die gebruikt dient te worden om software te ontwikkelen.

Wat zijn de meest voorkomende onderdelen van een design pattern?

Patroonnaam en indeling, Doel, Ook bekend als, Motivering, Toepasbaarheid, Structuur, Rollen, Collaboraties, Gevolgen, Implementatie, Voorbeeldcode, Bekende toepassingen, Gerelateerde patronen

Wat is n-tier in het kader van software architectuur?

Een verhaal over (software) architectuur waarbij software op te delen is in meerdere componenten of lagen die met elkaar samenwerken om tot een oplossing te komen.

Wat zijn de drie lagen van een 3-tier architectuur?

De presentatie-laag: gebruikersinterface, De applicatie-laag: de ontwikkelde software, De data(base)-laag: de toegang tot de databank

Hoe werkt MVC (Model-View-Controller) volgens de tekst?

De gebruiker heeft contact met de view. De view geeft de gegevens door naar de controller. De controller verwerkt de gegevens. De verwerkte gegevens worden doorgegeven aan het model. Het wordt afgeraden om de view rechtstreeks te koppelen aan het model.

Wat is de aanbeveling met betrekking tot het gebruik van libraries?

Vele software-toepassingen zijn algemeen en werden al door anderen geprogrammeerd. Gebruik deze zo veel mogelijk.

Wat zijn enkele interessante Python libraries volgens de tekst?

Numpy (geavanceerde wiskundige functionaliteiten), Pandas (data analyse), scikit learn (machine learning), Matplotlib (grafieken), Tensorflow (neurale netwerken), Flask (html), Django (webapplicaties), Beautiful Soup (web scraping)

Wat is regel nummer 5 van de regels van het programmeren?

Test your code, often and thoroughly.

Wat is de rol van Len Lemeire volgens de tekst?

Hoofdlector EB24

This quiz covers the essential steps involved in the design cycle and implementation of a program. It includes problem analysis, algorithm design, source code translation, compilation, and program execution.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser