Premium Store Brands and Assortment Organization Quiz

GaloreAffection avatar
GaloreAffection
·

Start Quiz

Study Flashcards

40 Questions

Wat is het belangrijkste criterium bij het segmenteren van de retailmarkt?

Domein specifieke segmentatie

Welk model wordt veel gebruikt in Nederland om de markt te segmenteren?

De Bock barometer model

Wat is de belangrijkste en moeilijkste marketingmixvariabele?

Assortimentsbeleid

Wat zijn de categorieën die consumenten standaard kopen in een supermarkt?

Routine

Welke laag van de keuzepiramide bevat A-merken en premium artikelen om het kwaliteitsimago van de formule te onderstrepen?

Bovenste laag, imagopakket (hoogwaardige, dure artikelen of merken die worden gebruikt om het kwaliteitsimago van de formule te onderstrepen)

Wat zijn winkelmerken?

Rechtstreekse verbinding tussen merknaam en winkel. Bovenkant middenlaag. Bijv. HEMA en IKEA

Wat is het doel van positionering in het strategische marketingbeleid van de retailer?

Het creëren van een unieke plek in het hoofd van de consument

Wat omvat een goed uitgeschreven positionering minimaal?

Het vaststellen van een missionstatement en het benoemen van merkassociaties

Hoe kunnen retailers in de fysieke retailomgeving het probleem van anonimiteit gedeeltelijk oplossen?

Door klantengegevens te verzamelen via CRM-systemen

Wat is momentenmarketing in de non-foodsector?

Het inspelen op koopsituaties waar elke consument behoefte aan heeft

Wat is het criterium voor een zinvolle marktsegmentatie?

Heterogeniteit van behoeften binnen segmenten

Wat houdt segmentatie op basis van gedragsverschillen in?

Het indelen van consumenten op basis van algemene kenmerken en vervolgens nagaan of tussen groepen verschillen zijn in gedragskenmerken

Wat is de essentie van het bedienen van de klant volgens de singlechannelaanpak?

De klant wordt via 1 kanaal bediend.

Wat is het doel van het opstellen van persona's voor een bedrijf?

Om de dienstverlening en marketingactiviteiten beter af te stemmen op de behoeften van verschillende klantengroepen.

Hoe wordt de horizontale as in de no compromise game ingedeeld?

Afgezet van laag naar hoog in toegevoegde waarde.

Wat vertegenwoordigen de ankergroepen/koestergroepen uit de ADM volgens de tekst?

Grote deelmarkten met een hoger dan gemiddeld marktaandeel.

Wat is het belangrijkste doel van het bekijken van de klantreis vanuit de klant, zoals beschreven in de tekst?

Om inzichtelijk te maken waar verbetermogelijkheden zijn, zowel functioneel als emotioneel.

Wat is een van de veel voorkomende irritaties die kunnen ontstaan als touchpoints niet goed op elkaar aansluiten?

Verschil in ervaring op devices.

Wat is een kenmerk van betekenisvolle bedrijven?

Ze combineren twee functies in één product: voldoet aan conventionele en zakelijke producteisen en de maatschappelijke noodzaak.

Wat is het doel van consumentenmarketing?

Gericht zijn op de behoeftebevrediging van de eindgebruiker.

Wat houdt de kunst van nut-noodzaak-symbiose in?

Het combineren van nut en noodzaak in producten of diensten.

Wat wordt bedoeld met 'unieke waarde propositie' in retailmarketing?

Een propositie die zich onderscheidt door unieke kenmerken en voordelen voor de eindgebruiker.

Wat is het belangrijkste aspect van marketing volgens de tekst?

Het voorspellen van en inspelen op de behoeften van de doelgroep.

Wat wordt bedoeld met 'waardekolom' in consumentenmarketing?

Een model dat het eigen karakter van marketing in verschillende onderdelen benadrukt.

Wat is de definitie van multitouchpointmanagement?

Het optimaliseren van mensen, processen en technologie om klanten in alle touchpoints te bedienen.

Wat is een kenmerk van agile commerce?

Optimalisatie van processen en technologie om klanten in alle touchpoints te bedienen.

Wat wordt bedoeld met utilistisch winkelen?

Efficiënt en snel winkelen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Wat behelst de formatstrategie voor retailers?

Het aanbieden van verschillende formats zoals flagshipstores, high-streetstores, pop-upstores, enz.

Wat is een belangrijk element in het locatiebeleid voor fysieke retailers?

De keuze van de vestigingsplaats voor een fysieke winkel.

Wat wordt bedoeld met hedonistisch winkelen?

Winkelen gericht op de beleving, het stimuleren van de zintuigen en het aanwakkeren van de fantasie.

Welke formule representeert de afstand van de grens van het verzorgingsgebied tot de winkel?

D(ab) = d / (1+ vPb/Pa)

Wat is het criterium dat de minimale bevolkingsomvang aanduidt die aanwezig moet zijn om rendabel te retailen volgens Christaller?

Treshold

Hoe wordt de treshold berekend?

Door met behulp van het gravitatiemodel het aantal klanten te berekenen en dit te vermenigvuldigen met het gemiddeld besteed bedrag per winkelbezoek.

Wat wordt er bedoeld met 'extern promotie' in de context van de tekst?

Alle promotionele activiteiten die erop zijn gericht de belangstelling en de koopintentie van de consumenten in het verzorgingsgebied voor de winkel te verhogen.

Wat is volgens de tekst het belangrijkste communicatiemiddel in de retail?

Mond-tot-mondreclame

Wat is een CRM-systeem volgens de tekst?

Een systeem voor het identificeren van doelgroepen in digitale marketing.

Hoe wordt s-commerce in de tekst gedefinieerd?

Producten verkopen op social media.

Wat is het belangrijkste communicatiemiddel in de retail volgens de tekst?

'Mond-tot-mondreclame'

'Isogonen' verwijst naar:

'Verzameling punten met een gelijke reistijd rond een winkelcentrum.'

'P-commerce' wordt in de tekst gedefinieerd als:

'Eigen goederen verkopen via websites van andere e-commercespelers.'

This quiz covers premium store brands, special items bearing the store's name, and their association with special occasions such as Christmas and Easter. It also explores assortment organization in relation to ADM and the no compromise game, emphasizing the importance of core assortments in generating revenue and catering to large market segments.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser