Population of Catalonia in 2021

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Quina part de la població d'Espanya representa Catalunya segons les estimacions de població de l'INE i l'Eurostat?

16,4%

Quin és el percentatge de la població de Catalunya respecte a la zona euro segons les estimacions de població de l'INE i l'Eurostat?

2,2%

Quin percentatge de la població de Catalunya representa la població d'Espanya?

16%

Quina comunitat autònoma és la segona amb més població a Espanya?

Catalunya

Quin és el principal factor del continuat augment de la població de Catalunya?

La immigració estrangera

Quin àmbit concentra més del 67% de la població de Catalunya?

Àrea metropolitana de Barcelona

Quin percentatge de la població es concentra a les set comarques que conformen la Regió Metropolitana de Barcelona i als municipis més pròxims a la ciutat de Barcelona?

64%

Què suposa una pressió poc sostenible per molts espais naturals protegits d’arreu del territori, segons el text?

El volum de trànsit i la concentració de la població

Quina proporció de la població de Catalunya es troba a les vegueries barcelonina, penedenca i del Camp de Tarragona?

Tres quartes parts

Quina és la situació demogràfica dels Pirineus, segons el text?

És el territori menys poblat

Quina és la situació demogràfica de les Terres de l’Ebre o l’Alt Pirineu i Aran, segons el text?

Només arriben al 3% de la població

Quin impacte tenen els fluxos habituals de mobilitat de la població segons el text?

Presenten un efecte territorial fonamental que fa variar la distribució espacial de la població

Quin és el principal problema derivat del desequilibri en la distribució de la població, segons el text?

El volum de trànsit i concentració de la població en punts determinats del territori

Quina és la situació demogràfica dels Pirineus, segons el text?

Són àrees poc poblades

Quin esdeveniment va provocar la inversió de la tendència de creixement natural de la població fins al 1936?

La Guerra Civil

Què va ser el cabdal fet demogràfic a Catalunya durant la postguerra?

Intensa immigració

Quines àrees van absorbir la major part de la població immigrada a Catalunya?

El Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Tarragonès

Quina onada migratòria va provocar un important creixement de població en els darrers anys del segle XX i en la primera dècada del XXI?

La tercera onada migratòria

Quin factor ha provocat una distribució desigual de la població a Catalunya?

La concentració d'indústries al litoral i prelitoral

Per què les comarques de l'interior de Catalunya estan molt menys poblades?

Per la presència de les serralades prelitorals i pirenaica

Learn about the population of Catalonia as of January 1, 2021, and its significance in relation to Spain and the Eurozone. Explore the growth trends and its position in comparison to other regions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cos d'Agents Rurals in Catalonia
10 questions
Catalonia in the 18th Century
20 questions
Population and Migration in Catalonia
18 questions
Geography of Catalonia
9 questions

Geography of Catalonia

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
Use Quizgecko on...
Browser
Browser