Polish Healthcare System Overview

HighSpiritedTellurium avatar
HighSpiritedTellurium
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Na jakim modelu oparty jest polski system ochrony zdrowia?

Modelu Bismarcka

Które z grup społecznych jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce?

Emeryci i renciści

Czy pacjenci w polskim systemie ochrony zdrowia mają możliwość wyboru innego ubezpieczyciela niż NFZ?

Nie, NFZ jest wyłącznym ubezpieczycielem

Który artykuł Konstytucji RP gwarantuje prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Artykuł 68

Czy wszyscy obywatele w Polsce są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym?

Nie, tylko określone grupy społeczne

Jakie prawo mają osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce?

Mogą zawrzeć umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ

Jaką składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS i KRUS od osób uzyskujących dochody?

9% podstawy wymiaru

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej obejmują osoby ubezpieczone?

Podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

Które elementy są nadrzędnymi elementami polskiego systemu zdrowia?

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia

Która instytucja jest odpowiedzialna za kształcenie kadr medycznych?

Ministerstwo Zdrowia

Która instytucja zarządza i finansuje główne inwestycje krajowe w zakresie ochrony zdrowia?

Ministerstwo Zdrowia

Która instytucja jest odpowiedzialna za zatwierdzanie regionalnych planów ratownictwa medycznego?

Ministerstwo Zdrowia

Co to jest KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Jakie są główne funkcje Ministerstwa Zdrowia?

Wyznaczanie oraz monitorowanie standardów ochrony zdrowia

Kto odpowiada za prowadzenie badań medycznych oraz część świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego?

AOTMiT

Learn about the Polish healthcare system and its organization according to the simplified definition by C. Włodarczyk and S. Poździoch. Understand the Bismarckian model that forms the basis of the Polish healthcare system as well as the constitutional provisions related to healthcare in Poland.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Polish Your Personality
10 questions
Polish Tale of Joy and Solidarity
10 questions
Polish Romantic Poets Quiz
18 questions
Polish Easter Traditions: Śmigus-Dyngus
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser