Paggalang sa Ugnayan ng Tao sa Diyos (Module 1 & 3)

SuitableTensor avatar
SuitableTensor
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Ano ang pinakamahalaga sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ayon sa teksto?

Pagmamahal sa kapwa at panalangin

Alin sa mga sumusunod ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ayon sa teksto?

Agape

Ano ang kahulugan ng terminong 'Philia' ayon sa teksto?

Pagmamahal ng magkakaibigan

Ano ang pinakamasamang isyu tungkol sa buhay na nabanggit sa teksto?

Aborsiyon

Batay sa teksto, ano ang kahulugan ng 'Eros'?

Pagmamahal batay sa pagnanais lamang ng isang tao

Ano ang kahulugan ng 'Affection' ayon sa teksto?

Pagmamahal bilang magkakapatid o pamilya

Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ugnayan ng tao sa Diyos ayon sa teksto?

Pagtitiis sa kapwa

Alin sa mga uri ng pagmamahal ang nangangahulugang 'pagmamahal na walang kapalit' ayon sa teksto?

Agape

Alin sa mga sumusunod ang isang pagpapahiwatig na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa tao kahit na may mga pagkukulang at kasalanan ito?

Ang Diyos ay nagmamahal sa tao dahil mahalaga ito sa Kanya.

Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ugnayan ng tao sa Diyos ayon sa teksto?

Pagpapalayas sa kapwa

Alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng 'Philia' ayon sa teksto?

Pagmamahal ng magkakaibigan

Ano ang HINDI kabilang sa mga isyung moral tungkol sa buhay na nabanggit sa teksto?

Pag-aaway sa kapwa

Ano ang kahulugan ng 'Affection' ayon sa teksto?

Pagmamahal bilang magkakapatid, sa magkakapamilya o maaaring sa mga taong nagkakilala at naging malapit o palagay na ang loob sa isa't isa

Alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng 'Eros' ayon sa teksto?

Pagmamahal batay sa pagnanais lamang ng isang tao

Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa apat na uri ng pagmamahal na nabanggit sa teksto?

Storge

Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na krimen sa Pilipinas ayon sa teksto?

Aborsiyon

Matukoy ang mga dapat gawin upang mapanatili at palakasin ang ugnayan ng tao sa Diyos. Alamin ang mga kritikal na hakbang tulad ng panalangin, pananahimik, pagsamba, at pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuklasin rin ang iba't ibang uri ng pagmamahal ayon kay C.S. Lewis.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser