Ορθές πρακτικές αρμέγματος

IndebtedBlueTourmaline avatar
IndebtedBlueTourmaline
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Ποιος είναι ο σκοπός του σωστού αρμέγματος του γάλακτος;

Η παραλαβή γάλακτος που να είναι απαλλαγμένο από ορατές και αόρατες ακαθαρσίες.

Τι συμβαίνει αν δεν γίνει σωστό άρμεγμα;

Επιμολύνεται το γάλα.

Πώς πρέπει να είναι η κατάσταση του γάλακτος μετά το σωστό άρμεγμα;

Απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς παθογόνους.

Πώς πρέπει να διατηρεί τις ιδιότητές του το γάλα κατά τη διάρκεια του αρμέγματος;

Διαιθρώνοντάς το.

Τί επηρεάζει η ποιότητα του γάλακτος και κάνει σημαντικό το σωστό άρμεγμα;

Η χωνευσιμότητά του.

Ποιες είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για το άρμεγμα;

Η ύπαρξη καθαριότητας, η τήρηση των διαδικασιών αρμέγματος και η αποφυγή πλήγματος των αρμεκτών.

Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο αρμεκτής πριν ξεκινήσει το άρμεγμα;

Να πλένει τα χέρια, να τα στεγνώνει, να επιδένει και απολυμαίνει τυχόν ανοικτές πληγές.

Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε ψηλάφηση και μαλάξεις στους μάστους των ζώων;

Γι' αυξημένη πίεση στους μάστους, γι' ευκολότερη δημιουργία γάλακτος, αλλά και γι' ευχάριστη επίδραση στους μάστους.

Το άρμεγμα αφορά τη διαδικασία παραλαβής του γάλακτος από το μαστό του ζώου. Μάθετε τι χαρακτηρίζει το σωστό άρμεγμα και ποιος είναι ο σκοπός του, για την απόκτηση ποιοτικού γάλακτος.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser