Ordförklaringar till kapitlet “Kärlek” i “Ronja Rövardotter”

LaudableAestheticism avatar
LaudableAestheticism
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Vad betyder det att tumla något enligt texten?

Rulla eller ramlade

Vilket ord kan användas som en synonym till förtvivlan enligt texten?

Sorg

Vad innebär det att vara kolonn enligt texten?

Rad

Vad beskrivs som en backe som lutar mycket enligt texten?

En brant

Vad betyder det att smussla något enligt texten?

Göra i smyg

Vad beskrivs som ett mirakel enligt texten?

Ett under

Testa dina kunskaper om ord och deras betydelser i kapitlet 'Kärlek' från boken 'Ronja Rövardotter'. Utmana dig själv genom att para ihop orden med rätt definitioner.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Vocabulary Match: Words and Definitions
7 questions
Vocabulary Quiz: Definitions and Usage
11 questions
Vocabulary Definitions Quiz #18
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser