Opus Tripartitum in Legal History

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Opus Tripartitum je pokusom o kodifikáciu krajinského práva v Uhorsku.

True

Werböczyho kodifikované práva sa nestali zákonom, pretože kráľ odmietol ich platnosť.

False

Tripartitum obsahuje úvod, 2. časť a revíziu Quadripartitum.

False

S každou kodifikáciou ubúdalo z Tripartita, ale časť vždy platila.

True

Opus Tripartitum bol vydaný a začali ho používať sudcovia len v Budapešti.

False

Novum Tripartitum sa stalo platným právom v 18. storočí.

False

Learn about Opus Tripartitum, the famous legal work in the history of Hungary, and its attempt to codify customary law. Discover the background, author, and the varying opinions on its validity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser