Noise and its Impact on Health

LikedAustin avatar
LikedAustin
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Jakie jest zakres ludzkiej mowy pod względem częstotliwości dźwięku?

500-3000 Hz

Jaki jest poziom natężenia dźwięku ruchu ulicznego?

90 dB

Jakie jest natężenie dźwięku odkurzacza, mierzone w decybelach (dB)?

60 dB

Jaka jest szacowana odległość, z jakiej można było usłyszeć wybuch wulkanu Krakatau?

3 000 kilometrów

Jaki poziom natężenia dźwięku może powodować ból i jest odczuwalny na poziomie 120-140 dB?

120-140 dB

Jak definiowany jest hałas w tekście?

Jako nieprzyjemne i stresujące dźwięki

W jaki sposób rozwój cywilizacji wpływa na problem hałasu?

Zwiększa ilość hałasu w otoczeniu

W jakich miejscach często towarzyszy nam hałas, według tekstu?

W miejscach pracy biurowej

Co sprawia, że zjawisko hałasu staje się coraz bardziej dotkliwe?

Zwiększenie liczby głośnych urządzeń technicznych

Dlaczego hałas jest uważany za problem rosnący wraz z rozwojem cywilizacji?

Ponieważ styl życia współczesnego społeczeństwa zmusza coraz większą ilość ludzi do codziennego mierzenia się z problemem hałasu

Explore the concept of noise as intense acoustic vibrations and its significant impact on human health. Discover how the increasing level of environmental noise due to modern civilization affects people's well-being.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser