Niccolo Machiavelli's Political Philosophy

CorrectSimile avatar
By CorrectSimile

Quiz

Flashcards

14 Questions

Má byť panovník predmetom lásky?

Má vladár vládnuť pre všetkých?

Má byť vladár bez srdca a svedomia?

Má mať vladár rezervu na zlé časy?

Machiavelliho filozofia staví na princípe, že účel svätí prostriedky.

Machiavelliho dielo 'Vladár' zastáva názor, že panovník by mal mať aj dobré kvality, nie len vyzerať cnostný.

Pre Machiavelliho bol štát vnímaný ako nezávislý hodnotový systém.

Machiavelliho názor na ľudí bol pozitívny a vnímal ich ako spravodlivých a verných.

Machiavelliho názor na politiku zahŕňal manipuláciu s ľuďmi a praktiky bez morálky.

Podľa Machiavelliho by mal panovník vyvolať dojem, že má dobré kvality, aj keď ich nemá.

Machiavelli navrhoval, že vladár by mal bojovať pomocou zákonov pri výkone moci.

Machiavelliho dielo 'Vladár' obsahuje rady pre vladára ako si udržať moc prostredníctvom manipulácie s ľuďmi.

Podľa Machiavelliho je štátom žiaduce prejsť do spravodlivej republiky po období silnej jednotlivcovej vlády.

Machiavelliho názor bol, že panovník by mal mať aj dobrosrdečné kvality ako zbožnosť a miernosť.

Description

Explore the political philosophy of Niccolo Machiavelli, particularly his views on the relationship between morality and politics. Learn about Machiavelli's opposition to the Medici family, his belief in the concept that 'the end justifies the means,' and his controversial ideas about statecraft and manipulation of people.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

The World of Machiavelli
10 questions
Niccolo Paganini: Violin Virtuoso
5 questions