Natural Law School (Jusnaturalism)

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Kto bol predstaviteľom Právnej pozitivistická školy?

Gustav Radbruch

Kto bol predstaviteľom Novoveku a začal obchodný kontakt medzi civilizáciami?

Hugo Grotius

Aký bol prameň práva podľa Stredoveku?

Boh a jeho vôľa

Ktorý etický problém odmietala Prirodzenoprávna škola v 20.storočí?

Nemorálne jednanie nacistov

Ktorá škola spájala platné právo so štátom a odmietala ho odvodzovať z vyšších zdrojov?

Právna pozitivistická škola

Ktorý filozof bol predstaviteľom Starovekej antické školy?

Platón

Kto zaviedol pojem „živé právo“ a tvrdil, že právo nie je v zákonoch ale v spoločnosti?

E.Ehrlich

Aký je zameranie Neopozitivistické školy v teórii práva?

Analytická teória práva so skúmaním lingvistických problémov

Kto tvrdil, že právo je na zákon povýšená vôľa vládnucej triedy?

Karl Marx

Na aké otázky reaguje buď zákonodarca alebo sudca podľa textu?

O priznaní a ochrane určitých práv

Ktorá škola sa zameriava na sociálne pôsobenie štátu a odmieta právny formalizmus?

Sociologická škola

Americký právny realizmus redukuje právo na čo, podľa textu?

Politiku

Ktorá škola skúma právo cez náklady a výnosy a považuje právo za prostriedok dosahovania efektívnej interakcie medzi ľuďmi?

Škola práva a ekonómie

Ktorý predstaviteľ reprezentuje školu Law and Economics?

Posner

Ako definuje americký právny realizmus to, čo je právo, podľa textu?

Ako vlastne výsledok svojvôle sudcu

Ktorá teória práva sa očisťuje od všetkého, čo do právnej teórie nepatrí a zaoberá sa otázkou dôvodu platnosti právnych noriem?

Normatívna škola

Study Notes

Právne školy a ich predstaviteľia

 • Hans Kelsen bol predstaviteľom Právnej pozitivistická školy
 • Ferdinand de Lesseps bol predstaviteľom Novoveku a začal obchodný kontakt medzi civilizáciami

Stredovek

 • Prameň práva podľa Stredoveku bola Božia vôľa

Prirodzenoprávna škola

 • V 20. storočí odmietala etický problém rozdielu medzi morálkou a právom

Právna škola

 • Právna škola spájala platné právo so štátom a odmietala ho odvodzovať z vyšších zdrojov

Staroveká antická škola

 • Aristoteles bol predstaviteľom Starovekej antické školy

Ľudské právo

 • Eugen Ehrlich zaviedol pojem „živé právo“ a tvrdil, že právo nie je v zákonoch ale v spoločnosti

Neopozitivistická škola

 • Zameranie Neopozitivistické školy v teórii práva je na skúmanie právnej reality cez jazyk a komunikáciu

Marxizmus

 • Karl Marx tvrdil, že právo je na zákon povýšená vôľa vládnucej triedy

Rozhodovanie

 • Sudca a zákonodarca reagujú na otázky, ako sa práva využívajú v praxi

Sociálna právna škola

 • Sociálna právna škola sa zameriava na sociálne pôsobenie štátu a odmieta právny formalizmus

Americký právny realizmus

 • Americký právny realizamus redukuje právo na spoločenské javy
 • Americký právny realizmus definuje právo ako to, čo súdna prax úzna za právne

Teória práva Law and Economics

 • Teória práva Law and Economics skúma právo cez náklady a výnosy a považuje právo za prostriedok dosahovania efektívnej interakcie medzi ľuďmi
 • Ronald Coase reprezentuje školu Law and Economics

Análiza práva

 • Análiza práva sa očisťuje od všetkého, čo do právnej teórie nepatrí a zaoberá sa otázkou dôvodu platnosti právnych noriem

Learn about the oldest and most influential school in the history of legal science. Explore its 4 stages: Ancient, Middle Ages, Early Modern, and Modern. Understand the concept of law as part of the moral order in the world.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser