quiz image

EP2

FavoredDivisionism avatar
By FavoredDivisionism

Quiz

Flashcards

50 Questions

Кой от следните методи е най-мощния parsing метод?

Проверка на типовете се извършва по време на:

Кое от следните твърдения е ГРЕШНО?

Кои от следните правила на граматиката нарушават изискванията за операторна граматика? A, B, C са нетерминали, а a, b, c са терминали.

Коя от следните фази на компилатора генерира поток от атоми?

Кое от следните е ГРЕШНО?

В компилатора ключовите думи на езика се разпознават по време на:

В сравнение с програмата, преведена/транслирана от компилатор, същата програма, когато е интерпретирана се изпълнява:

В контекста на компилаторите, кое от изброените не е междинно представяне на изходната програма?

Как се нарича транслатор, който използва програма написана на език от високо ниво като входна програма и създава машинен код като изход?

Компютърна програма, която преобразува една програма в машинен език наведнъж е:

Компютърна програма, която преобразува асемблерен език в машинен език е:

Кой език се разбира лесно/директно от компютъра?

Асемблерния език:

Как се нарича процеса, който се използва за преобразуване на набор от инструкции или програма, които са написани на език от високо ниво, в инструкции (или програма), които могат да се изпълняват на компютър?

Кое от следните създава вход за компилаторите?

Каква прави интерпретатора, ако настъпи грешка?

Какво прави компилатора, ако настъпи грешка?

Изходът от асемблер се нарича

На колко типа е разделен синтактичния анализ?

Когато синтактичния анализатор (парсера) започне създаването на дървото от стартовия символ и след това опита да преобразува стартовия символ във входа, входа се нарича:

Вид рекурсивно спускане, което не изисква връщане назад (backtracking) е:

В кой от следните методи синтактичния анализатор стартира процеса на ново като използва различни правила за същата продукция, ако едно извеждане на продукцията се провали?

Предсказващия синтактичен анализатор (парсер) налага някои ограничения на граматиката и приема само клас на граматиката, известен като LL(k) граматика

Кое от следните извеждания прави синтактичния анализатор отгоре-надолу по време на синтактичния анализ на входен низ?

Преместването (relocation) е процес на замяна на символните референции или имената на библиотеките с актуални използваеми адреси в паметта преди изпълнението на програма?

Коя фаза от компилатора е лексическия анализ?

Лексическия анализатор се използва за:

Какво се случва, ако лексическия анализатор открие невалиден токен?

Как лексическия анализатор прочита кода?

Имплементацията на коя символна таблица е базира на местоположението на референция?

Системни програми като компилатора са създадени за:

Колко компонента има контекстно-свободната граматика?

Как се нарича набора от токени?

Кое от изброените се нарича лява страна на правило/продукция?

Кое от следните е графично изобразяване на извеждане (derivation) ?

В синтактичното дърво листата се наричат:

Кои от следните са ограничения (Limitations) на синтактичните анализатори?

Кое от следните твърдения е ВЯРНО?

Коя грешка се очаква да бъде разпозната от семантичния анализатор?

Коя от следните задачи трябва да се изпълнява в семантичния анализ?

Коя фаза на компилиране е генерирането на код?

В насочен ацикличен граф, листата представляват:

На колко типа може да се раздели оптимизацията?

Компилаторът може да използва йерархията на паметта и регистрите на процесора:

Компилатор за език от високо ниво, който работи на една машина и създава код за друга машина, се нарича:

Какъв приоритет има конкатенацията?

Регулярен израз, в който произволен брой 0 е следван от произволен брой 1 е следван от произволен брой 2 е

Кое от следните НЕ е низ от регулярни израз R = (ab + abb)*bbab ?

Кой от следните езици описва дадената граматика: S -> AA, A -> aa, A -> bb ?

Description

Test your knowledge about parsing methods and determine which one is considered the most powerful.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This