Molecular Basis of Cell Chemical Organization Quiz

SuitableAlliteration avatar
SuitableAlliteration
·

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Care ion este preponderent în sectorul extracelular al celulei umane?

Calciu

Unde se găsește în principal ionul de magneziu?

Germeni de grâu și făină de soia

Care ion este esențial pentru transportul sodiului prin membranele celulare?

Clor

Care element chimic este prezent în compuși cu rol mai ales în proteine?

Seleniu

Care oligoelement este esențial datorită implicării sale în metabolismul carbohidraților?

Cupru

Care element intră în structura smalțului din dinți și a oaselor?

Fluor

Care este caracteristica principală a elementelor chimice majore în materia vie?

Reprezintă 2-60% din totalul elementelor chimice.

Care dintre următoarele nu este considerat un microelement sau element mineral în materia vie?

Azot

Ce caracteristică majoră a organismului este prezentată de ionul de Sodiu?

Are preponderență în compartimentul extracelular.

Care dintre următoarele elemente este prezent în acizii nucleici?

Fosfor

*Care este denumirea dată elementelor chimice majore care au ponderea cea mai mare în ţesuturile organismelor?

Elemente plastice

Explore the main components of the cell from the perspective of cell and molecular biology, focusing on the structure-function relationship and how these components are highlighted within the cell. Learn about the chemical elements present in living matter and their significance in cellular life.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cell and Molecular Biology Introduction
16 questions
Cell Biology Weekly Quiz 2
11 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser